पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
७१
तृतीय: सर्ग: ॥


(६)तस्मिन् सुराणां विजयाभ्युपाये
तवैव (७)नामास्त्रगतः छतौ त्वम् ।
अष्यप्रसिद्ध यशसे हि पुंसा
मनन्यसाधारणमिव में ॥ १९ ॥
सुराः समभ्यर्थयितार एते
कायें धूणामपि विष्टपागम् ।
चापेन ते कर्म न चातिहंस्र
महो वतासि गृहणयवर्यः ॥ २० ॥

 तस्मिन्निति । सुराणां विजयाभ्युपाये जयस्त्रपायभूते तस्मिन् दर्ऽस्त्रातिरस्त्रप्रसरस्तवैव नाम । मामति सम्भावनायाम् । अन्येषां तु सम्भावनापि नास्तीति भावः । प्रतस्व' सती तमस्यास्तीति कृती कृतार्थः । तथाहि। अप्रसिद्धमप्यनन्यसाधारणमेव कर्म पुंसां यशसे हि। इदं तु प्रसिमसा भार तेत्यतियशस्करमिति भावः ॥ १९ ॥

 प्रोत्साहनार्थं स्तौति----

 सुरा इति । एते सुराः समभ्यर्थयितारो याचिता: । आर्य प्रयोजनं त्रयाणां विष्टपानामपि सम्बन्धि । सर्वलोकार्थमिवस्त्रार्थः । कर्स ते तव चापेन। न त्वन्येनेति भावः । अतिहिंस्रमरतिघातुकं च न। अहो वत इति सम्बोधने ॥ 'अछ। वता सुकन्यायां दे सम्बोधनेऽपि च' इति विश्वः । अथवा असे आश्चर्यं। वतेत्यामन्त्रणे सन्तोषं च इति । ‘वतामन्त्रणसन्तोप्रखेदानुक्रोशविख” इति विश्वः । स्मृहगोयवीर्योऽस्यावर्यविक्रमोऽसि ॥ “आचर्यं सहणीयं च इति गमार्थकोशः ॥२०॥


(६) अखिलम्। (७) कामास्स्रगतिः।