पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/६४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
६३
तृतीय: सर्गः ।

अनुगृही संस्मरणप्रष्ट तं
मिच्छामि (३)संवर्धितमाज्ञया ते ॥ ३ ॥
केनस्यंसूया (४)पंदकाङ्किणा ते
नितान्तदौचैर्जनिता तपोभिः ।
यावद्भवंत्यहितसायकस्य
मत्कार्मुकस्यास्य निदेशवंत ॥ ४ ॥
असम्मतः कांस्तव मुक्तिमार्ग
पुनर्भघ शुभयाप्रपन्नः।

शेषेत्यर्थः। सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः। पाश्रयय। तदिति शेषः । ङत्तर्वाक्यं यच्छब्दंप्रयोगान् पूर्ववाक्ये तच्छष्ट्रप्रयोग निर्बन्धः॥ किं तदित्याह-लोकेषु ते तव यत्करणयं कर्तव्य मस्ति। संस्मरणेन प्रवृत्तमुद्यतं ते तथानुग्रहं प्रसादमाश्वया नियोगेन संवर्धितं हहिं गमितमिच्छामि। संस्मरणवतममु अहं वेगचिनियोगेन वर्धय इत् िकर्मणि नियुज्येत्यर्थः। अन्यथा मे मात्र परितोष इति भावः । तुरुनन्तपाठे जिथे यवः कार्यः ॥ ३ ॥

 ग च मे किञ्चिदसाध्यमस्तीत्याह---

 केनेति । पदसाहिण खाराच्यकामेन केन पुंसा गिता तदर्धेरतिप्रभूतैस्तपोभिस्ते सव अभ्यख्ये अगिती । तं बृहीति शेषः । किमर्थम् । यावद्यतः स भवॐद्याहितसायकस्य संहितबागवा मकार्मुकस्य निदेशे वर्तत इति निदेशव शवशो भवति । अविलम्बेनैव भविष्यतीत्यर्थः । `वर्तमान समौप्ये वर्तमानवद” इति लट्॥ ४ ॥

 संप्रति चतुर्वगं मोक्षसंधिकस्या

 असम्मत इति । तथासतः याः पुनर्भवः पुनरुत्पत्तिः ।


(३) संवfर्धतुम्। (४) फलदाक्षिण।