पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


निवार्यम्णैरभितोऽनुयाबिभि प्रीतुकामैरिव तं मुहुर्मुहुः। अपाति गु’(३)रभि मौलिमाकुलै (७)भविष्यदेतन्मरणोपदेशिभिः ॥ २६ ॥ सद्योनिकृताञ्जन(८)सोदरद्युतिं फणामणिप्रज्वलदंशुमण्डलम्। निर्यद्विषो(२स्कानलगर्भफूत्कृतं थजे जनस्तस्य महिमैक्षत ॥ ३० ॥ सुफलैरेव बाष्यविन्दुभिः प्रवरां भृशं यथा तथा परीरि दितमिव । उत्प्रेक्षछ; । पातेऽयमिति भावः ।। २८ नित्रार्थेति । भविष्यन् भावी यः एष सरकः तत्र प्रम विनः मरणस्य मृत्योः उपदेशिभिः क्षयः। तत्र जुलै अथार्थं व्यपैरित्यर्थः। ग्ठनैः सांख्यप्रमेहैः। नृभिः। तथा प्रभितः समन्ततः अनुयायिभिः अनुसरAि। अतएव सुभं वारंवारं निवार्यमासैः त्रिविधस्रागैरपि। श्वः वर्तृभिरिति शेषः । तम् । गर्भभूतम्। अतम् प्रादातु शाली अभिलाषः येषां तथोतैरिव । उत्प्रेक्षेयम्। मी बिल अभि प्रभिसुखं भौलिमुदिभ्यः। अपार्फत पतितम् । भावे कुछ । प्रप्ररोत्यतोऽयम् ॥ २८ ॥ सद्य अस्ति के कग: कोशः। कर्ता । ‘शोखलु भुवने अ इत्यमरः । तत्र तारकासुर थिति भी बताया धनप्रार्थः । सः तामिव निश प्रति । सद्योजात्राहुयशोव्रर्यः। प्रशनम्न आवशस्त्र शीद () अौिलिः आङ्ग्लैः । () पानपायर्भि (८) सोदरं काचित् । (८) उtतत।