पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चश्मः स्म। ९८२ (५) धुतं ध्वगैः काञ्चनशैलजं रजी वातैर्दतं व्योम (३)समारुहत् (७)क्रमात् ॥१६॥ खात खुE रथ्यतुरङ्गपुङ्गव (८)उपत्यकाहाटकमेदिनौरजः। गतं दिगन्तान् (e)सुखरै समीरणैः (१)सुविभमं भूरि बभार भूयसा ॥ २० ॥ अधस्तथोर्वै पुरतोऽथ पृष्ठतो ऽभितोऽपि चामकररेणुरुच्चकैः । @ = चूर्धितम् । तथा वाजिभिः घोटकैः । कद्रुभिः। खुरैः शकै: । करणैः । आहतं कुष्ठितम् । तथा करीन्द्राणां गजपतीन सम्बन्धिभिः वचैः श्रवणैः । कर्ताभिः। परितः चतुर्दिक्षु प्रसा रितं सञ्चालिप्तम् । तथा ध्वजैः पताकाभिः। वाह्नभिः। धतं कम्पितम्। तथा वातैः पवनैः। कटुभिः। इतं ताड़ित सत् क्रमात् व्योम गगनम् । कर्मभूतम्। समारुहत् आरूढम् • १८ ॥ छातमिति । रष्याभिः रथयोजिताभिः तुरपुङ्गवैः अश्व थे: । वहृभिः । खुरैः शकैः। करणैः । खातं विदलितं उप स्वकायः पर्वतासखायाः हटकमेदिन्याः सुवर्णाभूमेः सम्बन्धि रजः धूलिः। कर्तृ । सुखरैः शब्दायमानैः समीरवैः वायुभिः दिमन्तरं गतं विस्तारितम्। अतएव भूरि प्रचुरं सद्म भूयसा बाखूब म सुविभ्रमं अतिभ्रान्तिं बभार धृतवत् ॥ २० ॥ अध इति । मरुता पवनेन। कॉं। आदतः ताड़ितः । (५) धुतं घनैः। (6) ससार तत्, समासदत् । (८) चात्। (८) उपत्थकानां कनकञ्जलीरजः । (e) प्रखः। १) दाहस्रमम् । १७