पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१९८१ सुमारस्य नभोऽन्तयुधिभिरयो ()घग: जना निहन्यमानैः पटर्वितनिरे॥ १७ १ प्रमथ्यमा(१नाम्बुधिगर्जितर्जनैः (२)सुरारिनारोगणगर्भपातनैः। नभञ्चमूधूलिकुलै३रिवाकुलं ररास गाढं पटहप्रतिखनैः ॥ १८॥ ()सुखं रथैर्वाजिभिराहतं खुरै करौद्रकणैः परित: प्रसारितम्। इत्यर्थः। तथा घनाः गभीराः खना: ध्वनयः। सेनानामिति भावः । कर्मभूताः। विहन्यमानैवाद्यमानैः। सैनिकेरिरि कर्तृपदम्पटहैः रणवाद्यविशेषं:। कर्छभूतैः। विते निरे विस्तृतौतताः ॥ १७ ॥ प्रमथ्यमानेति। गभ: गगनमण्डलम् । कर्छ । चमूना सैन्धानां सम्बन्धिभिः धूलिकुलैः रजःपुञ्जैः आकुलं व्याघृत मिव स्वितं प्रमध्यंमानस्थ मन्दराद्रिणा विलोद्यमानस्त्र अम्बुधेः सागरख गजैः गर्जित कर्मभूतस्य तर्जनैः जयकारिभिः। तथा सुराणां देवानां ये अरयः शत्रवः असुरा इत्यर्थः । । सम्बन्धिनीनां नारोगणनां त्रसमूहानां गर्भ पातनैः गर्भपा। तकारिभि: पटहानां रणवाद्यभेदानां प्रतिखनैः प्रतिध्वनिभि गाढं भृशं यथा तथा ररास दध्वम् । उत्क्षयम् ॥ १८॥ सुश्वमिति । कामस्य व्रणस्य शैलात् सुमेरोः जायं यत् तथो' रजः धूलिः । कथं भूतम् । रथैः कष्टभिः सुर (e) घनस्वनाः। (d) अर्थवगर्जितस्वनैः। (२) वराfि| (३) आकुलैः । (O) चितम् ।