पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


?० ई • } • उद्दण्डमध्यगदसंकुलाः । ()चञ्चद्विचित्रातपवार्य )घोळ्षसाः। e (२)चदाहुगर्छन्दनघोषभीषणाः कीन्द्रघण्ठरव(३चण्डचौकृताः ॥१४॥ स्फुरद्विचित्रायुधकन्ति४)मण्डलै- रुद्योतिताशावल(५)याम्बरान्तराः। दिवौकसां सोऽनुवन्महाचमूः पिनाकपाणेस्तनयस्ततो ययौ ॥ १५ ॥ मतौ सुखाम्बुजानां सुखकमलानां औौः शोभा येषां तथा- भूताः अन्ये अपर िवर्गिगणः देवह्रदाः। कर्तारः । सन समुद्यम्य प्रबलानि बलवन्ति स्ववाहनानि अधिष्ठिताः अरूिढ: सन्तः तं कार्तिकेयं अन्वयुः अनुजग्मुः १३ ॥ कथं शोकश्येन धुग्मकमाह- उति स्मरंदिति च । ततः तदनन्तरं उद् छत- दळे होणः सुवर्णस् बजट्र डैः पताकायष्टिभिः संकुल व्याप्तः। तथा चक्षुद्धिः प्रस्फरःि विचिवैः विविधदृतिभि। आतपंवारंवैः खः उज्वलः उसमनाः तथा चलतां भवतां धननं मेघानामिव स्यन्दनानां रथमां धोये ईणिग भयोपण भयोत्पादका। तथा करीन्द्राश्च गज पतीनां सम्बन्धी यः घण्टारवः घटअगिः तेन चक्राणि उपरि ऋतिंकराचार्यः । चीत्कणि कोलागि याखां तथाभूताः । तथा चरन्ति दीप्तिमस्ति तथा विविधि विधािणि यानि आयुधानि अद्यापि दैवी शक्तिको (e) चञ्चत् (३) डस्पशः । (२) घनाघनः । (३) चलितः। (७) कन्दतैः। (6) अब बR