पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४२१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अजनि हरसुतेराततधर्मेण तना खिलविबुधचमूनां प्राथ वमनूनाम् ॥५१॥ चतुर्दशः सर्गः । रणोत्सुकेनान्धकशत्रुसूनुना (१समें प्रयुक्तैस्त्रिदशै(२)र्जगौषुणा । चमूनां सेनानां सम्बन्धिनीं न नूना अनमा अहींना तां संपूर णमित्यर्थः । ल हों श्रियं प्राप्य असाद्य सेनापतिर्भूत्वा स्थिते नेति शेषः । सकलानां समस्तानां विबुधानां सुराणां लोक समूहः। कर्मभूत । क्कता प्राप्त रिपोः तारकासुरस्य सम्ब- निधनौ विजश्वस्य पराजयस्य आश आकाइ येन तथाभूत:। तथा प्राप्तः लब्धः युध्य युथम् अवकाशः अवसरः समय इत्यर्थः । येन तथाविधः । अतएव स्रस्तः विनष्ट: नि:शेषः समग्रः शोकः दुःखं तारकोपद्रवजनित इति भावः। यस्ख तथाभूतः प्रजनि अकारि । देवाः कुमारं सेनापतिं प्राश्च सर्वथा शत्रुजये आश्वस्ता बभूवुरिति भावः । ५१॥ इति श्रीवेवमोइनकतया मोहिनौसमाख्यया व्याख्यया समेत औौकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये कुमारसैनापत्याभिषको नाम त्रयोदशः सर्गः । रोव्सुकेनेति । रणे युद्ध विषये यः ऽकः ब्ध रणोदकहितचित्र क्षेत्यर्थः । तेन् तथा जिगीषुणा तुमिचुना जयाकाणेिति यावत् । अन्धका अन्धकाभिधेयस्त्र दैत्य () । (8) वg)