पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


दशः सर्गः ॥ अथ प्रपदे त्रिदशैरश्वैः क्रूरासुरो()पशयदुःखितात्मा । पुलोमपुचीदयितोऽन्धकारं (२)पनीव हृष्णातुरितः पयोदम् ॥ १ ॥ (३)दृप्तारिसंचासखिलौछतात् स कथञ्चिदम्भोदविहारमार्गात् । अवातताराभि गिरिं (४गिरौश- गौरीपदन्यासविशुद्धमिन्द्रः ॥ २॥ अथेति । अथ पुत्रस्य विद्याप्रयनन्तरं पुलोलः तदभिव यस्व असुरराजस्य या पुत्री कन्या शचीत्यर्थः। तस्याः सम्बन्धी दयितः प्रियः इन्द्र इत्यर्थः । कर्ता । शूरस्य तीव्रस्य असुरस्य तारकाभिधेयस्य सम्बन्धो यः उपद्रवः अत्याचारः स्वस्थान ताड़नादिवः तेन हेतुना दुःखित: जातक्लेशः आभा यस्य तघोः। तथा कृष्णया पिपासया आतुरितः पीडितः सन् । नास्ति शेषो येषां ते अशेषतैः त्रिदशैः सुरैः सहै। पत्री पक्षी चातक इत्यर्थः । पयः जलं ददातीति पयोदः मेघः वमिव । अश्वस्य अन्धकनिव असुरस्य अरिः शवः तद्विनाशयत्वादिति भावः । तं हरं प्रपेदे प्राप्तवान्। पूर्णप भयम् ॥ १ ॥ ऋते ति॥ स इन्द्रः देवराजः । कर्ता। दृप्तात् अभिमानिनः धरः शत्रोः तारकात् संत्रसेभ भयेन खिलीकृतात् - तात् दुरवगाह्यमानौtतादित्यर्थः। अगौदानां मेघनां यः १) उपद्रव । (२) पक्षीव ठणव्यथितः, दृष्णातुरश्चत कवत्। () सासुरवास । (४) गिरिश। ११