पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


न स्मः । यहरौ तौ विकटं (८)गदांते विलोक्य बाला भयविह्वला। ()सरागमुत्सङ्गमनङ्गशगोः गाढं प्रसह्य । वयमालिलिङ्ग ॥ ५० ॥ उत्तुङ्गपीनस्तन१)पिण्डपौडं ससंभभं तत्परिरम्भमौशः । प्रपद्य सद्यः पुलकापगूढः अरेण रूढप्रमदो ममाद ॥ ५१ ॥ एभ्यनृत्यत् समन्तात् ननर्त । देवादिकात् चुनधातोः कर्तरि दछु ॥ ४९ ॥ भयडुराविति । बाला । अनेनास्य सुग्धास्व सुच्यते। पार्वती । कब्र। विकटं उकटं यथा तथा नदन्त शब्दाय मानौ अतएव भयङरौ भीतिजनकौ तौ पूर्वोक्तौ कालौष्ठ झणैौ विलोक्य दृष्ट्वा भयेन भीत्य विद्वलं विवशं ढू शरीरं अस्याः तथोता सतौ प्रस व बलेन अनशत्रोः कामारः हरव । इस कोड्देशं गाढं निबिड़ सरानं सानुराग यथा स्यात् यथा आलिलिङ्ग आलिङ्गितवती । यथा कश्चित् भयविधालः न कचिदालिङ्गति तद्वदिति भावः । ५• चर्चेति। रूद्रा उपरिस्थिता प्रमदा जाया यस्य तथोवाः । तएव तुङ्गम् उन्नतं पौनं स्थूलं यत् स्गयोः पिण्डं तेन ौड़ा यत्र तथोक्तम् । स्तनयोरतिपैनतया परस्पर मिलित वात् पिङ्गभूतत्व' सूयते । संभ्रमेण भयेन सह वर्तमानं आरंभमं तस्याः पार्वत्याः परिरभम् आलिङ्गनं प्रपद्य लब्धा शः सरः। कर्ता। सद्यः तत्क्षणमेव स्खअरेण कामेन। हेत (८) गटन्तौ। (e) सुरम् । (१) पाठ ।