पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२४ मरसम्भवे कल्पदृक्षशिखरेषु सम्प्रति (३)प्रस्फुरद्भिरविकल्पसुन्दरि । (४) हारयष्टिगणनामिवांशुभिः (५)कर्तुमुद्यतकुतूहलः शशी ॥ ६८॥ उन्हेतावनत(३)भागवत्तया चन्द्रिका अतिमिरा गिरियम् । भक्तिभिर्बहुविधाश्रर्पिता भाति भूतिरिव (७)मत्तद्दन्तिनः ॥ ६४ ‘स । जरि अटि कल्पठति ॥ है अविकल्पेनाविवादेन सुन्दयतन्त्रे सुन्दरि। शशी सम्प्रति कल्पवृक्षाणां शिखरेषु ध्वेfिe रद्भिः अंशुभिः। करस्थानीयैरिति भावः । हीरध्व&ि कल्पतरुलम्बिश्वरपरिगणनां कर्तुम् उद्यतकुतूहलः इवड़ कौतुकः किम्। इत्युषु क्षा ॥ ६८ ॥ उन्नतेति । गिरेः उन्नतावनतभागवतया नित शव स्वेन हेतुना सतिमिरा तिमिरमिया। समोन्नतेषु तस्य 6भावकाशादिति भावः । इयं चन्द्रिका बहुविधाभि: भगि रचनाभिः अर्पिताः विभ्यस्ताः मत्तदन्तिनो भूतिः भसित्रे आभाति ॥ “भूतिमातङ्गशृङ्गारे” इति विश्वः । तत्र ते सहितानि गझान्येव तिमिरभागोपमानमित्यनुसर ॥ ८ ॥ (२) प्रस्फुरद्भिरिव पश्य सुन्दरि, प्रस्फुरग्निरिव शत्रुषुरि (४) क्षारयष्टिरचनाम्। (५) कर्तुमागतकुतूलः () भवघसया । (७) सप्त श्वस्तिगः।।