पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२७४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


जष्ठमः सर्गः । ३२ विक्रिया न खलु कालदोषजा निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया ॥ ॥ ६५ उन्नतेषु शशिनः प्रभा थिता निम्नसंश्चयपरं निशातमः। नूगमात्मसदृशी प्रकल्पिता (१वधसैव गुणदोषयोर्गतिः ॥ ३६ ॥ चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिभिः चन्द्रकान्तजलबिन्दुभिर्गिरिः। मेखलातरुषु (२)निद्रितानमून् बोधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥ ६७ ॥ यत्र स्वधमण्डलो भवति तद्वदिति भावः । । तत्र प्रथमार्थे समासोक्तिरलङ्कारस्तस्यार्थान्तरन्यासेमाङ्गाङ्गिभावेन सङ्गर॥५ उन्नतेष्विति । शशिम: प्रभा चन्द्रिका उन्नतेषु अद्भुिज दिषु स्थिता । निशातमस्तु निम्नसंश्रयपरं गर्तादिच- गप्रर्षे णम्। तथाहि। वेधसा गुणदोषयोः आत्मसदृशी स्वभा वानुरूपा मतिः प्रवृत्तिः प्रकल्पितैव मनु। तेजस्ज़िन उनमन्ति अधिगस्तु मेघन्तौति भावः । ३ ॥ | चन्द्रपादेति । गिरिः हिमाद्रिः चन्द्रपादैः इन्दुकिरकैः अनितप्रकृतिभि: जनितप्रसरैः चन्द्रकान्तमणमजलबिन्दुभिः। |जरलैः । मेखलातरुषु निद्रितान् सञ्जातनिद्न् । तारकादि वादितच् । अमून् शिखण्डिनः मयूरान् प्रसमये प्रकाले बोध यति। इन्दुकिरणसम्यर्कादुपरिचद्रमणिस्कन्देष्वधोद्देशयाः शिखण्डिनो वृष्टिमयाज्जाग्रतौत्यर्थः। शिखण्डिग्रहणनितर अङन्तामा कुलालनिलयत्वादिति भावः ॥ १७ ॥ । (6) वेधसा हि, वेधसेव। (२) निद्रितानिमान्।