पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२४८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अष्टमः सर्गः । नौलकण्ठपरिभुक्तयौवनां तां विलोक्य जननौ (२)समाश्वसत् । भहृवल्लभतया हि मानसीं मातुरस्यति शुचं बधूजनः ॥ १२ ॥ वासराणि कतिचित् कथञ्चन स्थाणुना (३)पद्मकार्यत प्रिया। Tतमन्मथरसा शनैःशनैः सा मुमोच (४)रतिदुःखशीलताम् ॥ १३ ॥ उत ' च-‘ल च्ज्ञानुभावेन साचीकता वयैवण्यधोमुखादि- वत्” इति । न चकार ॥ ११ ॥ नीलकण्ठेति । नीलकण्ठेन परिभुक्त' यौवनं यस्यः सा तां तथोक्तम्। प्रियेण भुक्तयौवनमित्यर्थः। तां पार्वतीं विलोक्य जननी मैना समाखसीत् । सन्नुतोषेत्यर्थ: ॥ श्रुखसिधातल । "प्रङ्गार्यगालवय:’ इति विकल्पादडगमः । तथाहि। बधू जन: भी वल्लभतया पतिवात्सल्येन मातुः मानसीं मनोभवां शुचं शोकम् अस्यति निरस्यति हि ॥ “विपर्ययाद्विपर्ययश्च” इत्यर्थादवसेयं सामान्यैकविशेषणसमर्थनरुपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १२ ॥ , सम्प्रति देव्या मुग्धावस्थातो मध्यमवस्थाप्राप्तिमाह जासराणीति ॥ स्थाणुना शम्भुना । कवी । प्रिया पार्वती। कर्मभूता । कतिचिद्वासराणि । कैश्चिदहोभिरित्यर्थः । अत्थ तसंयोगे द्वितीया । कथञ्चन ऋच्छ ण पदं पदप्रक्षेपम् अका• येत कारता । सुरतकर्म णौति शेषः । करोतेर्णान्तात् कर्मणि लुङ् । ‘क्रोरन्यतरस्याम्” इत्यणि कर्तुः कर्मत्वे वन्ते

कर्तु’ च कर्मण ” इत्यभिहितत्व' च । सा ऊतपदा पार्वती


(२) ससाध्वसम्। (२) रतमकारि चानया । (४) रत।