पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


३२० कुमारसम्भवे दुकूलवासाः स बधूसमीपं निन्ये विनतैरवरोधदकैः । ()वेलासमीपं स्फुटफेनराजि र्नवैरुदन्वानिव चन्द्रपादै: ॥ ७३ ॥ तया (२)प्रष्टइननचन्द्रकान्त्य प्रफुल्लचक्षुःकुमुदः कुमार्या । प्रसन्नचेतःसलिलः शिवोऽभूत् संसृज्यमानः शरदेव लकः ॥ ७४ ॥ । तयोः समापत्तिषु कातराणि किञ्चिद्व्यवस्थापितसंहृतानि । दुकूलेति । अथ दुकूलवामा: । दुकूलं वसन इत्यर्थः। म हरो विनीतैरनुद्धतैरवरोधेषु ये दक्षास्तैरवरोधदकैर्ब समीपं निन्ये नीतः। कथमिव । स्फ ,ट ने ननां राजिर्यस्य से उद कमस्यास्तौति उदन्वान् समुद्रः । `उदन्वानुदधे च” इति निपातनात् साधुः ॥ नवैरचिरोदितैश्चन्द्रकिरणैर्वेलासमीप- मिव ॥ ७३ ॥ तयेति । आननं चन्द्र इव ॥ इति उपमितसमासः । प्रह्व शाननचन्द्रस्य कान्तिर्यस्याः तया तथोक्तया तया कुमय शरदा लोक इव संसृज्यमानः सङ्गच्छमानः शिवश्चकृषि कुमु दानव तानि प्रफुल्लानि यस्य स तथोतः । चेतः सलिलमिव तप्रसङ्ग यस्य स तथोक्तः । प्रसन्नचेतःसलिलोऽभूत् । शरल्लो कयोरपि यथोचितं विशेषणानि योज्यानि ॥ ७४ ॥ तयोरिति ॥ तयोः बधूवरयोः समापत्तिषु यदृच्छया सङ्गः तिष कातराणि चकितानि । "अधीर कातर’ इत्यमरः । (९) वेलासकाशम् । (२) विद्वह।