पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/१४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१४३
पञ्चमः सर्गः ।

अहो थिरः कोऽपि तवेप्सितो युवा
चिराय कर्मोत्पलशून्यतां गते ।
उपेक्षते यः श्रथ(६)लम्बिनौर्जटाः
कपोलदेशे कलमाग्रपिङ्गलाः ॥ ४७ ॥
मुनिव्रतैस्वामतिमात्रकर्शितां
दिवाकरालुष्टविभूषणास्पदाम् ।
शशाङ्कलेखामिव पश्यतो दिवा
सचेतसः कस्य मनो न दूयते ॥ ४८॥

र्थितदुर्लभः प्रार्थितो यो दुर्लभः स कथं भविष्यति । नास्त्येत्यथ ॥ ४६ ॥

 अथ पतिप्रार्थनामेव सिद्धवत् वह----

 अहो इति । अहो चित्रम् । तव ईशितः आप्तमिष्टो युवा isऽपि स्थिरः कठिनः। वर्तत इति शेषः । कुतः यो युवा वराय चिरायड्रति कर्णात्पलशून्यतां गते प्राप्ते कपोलदेशे खस्थले अथाः शिथिलबन्धमा अतएव लम्विन्यत: अथलबनीः लमाः शालिविशेषास्तेषामश्राणि तद्वत्पिङ्गला जटा पेक्षते । यस्वामीदृशीं दृष्ट्वा म व्यथते स मूनी बच्चदय यथे: ॥ ४७ ॥

मुनिव्रतैरिति ॥ सुनिम्रतैश्चान्द्रायणादिभिरतिमात्रमत्यन्तं र्शितां कृशतां दिवाकरेण सूर्येणाष्टानि दग्धानि वातापसंयशंत् शृउत्वाञ्च श्यामौन्नतामि विभूषणाअदानि भूषस्थानानि यस्यास्तां तथोक्तम् । अतएव दिवाहगि ज्ञज्ञाहखामिव स्थिप्तां त्वां पश्यतः सचेतसो जीवतः कस्य पुंसो मो न 'पूयते न परितप्यते । अपि तु सर्वस्येवेत्यर्थ: ॥ ४८ ॥


(६) बन्धनौर्बटः कपोलदेणे, बन्धमिनीफेंटाः कपोले