पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/१२५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१२४
कुमारसम्भवे ।

त्रअकारि तत्पूर्वनिबड्या तया
सरागमस्था रसनागुणास्पदम् ॥ १० ॥
विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः
स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात् ।
कुशाडुरादानपरिक्षताञ्जलिः
कृतोऽक्षसूत्रप्रणयी तया करः ॥ ११ ॥
महाहशय्यापरिवर्तनच्युतैः
बकेशपुष्पैरपि या स्म दूयते ।
अशेत सा बाहुलतोपधायिन
निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले ॥ १२ ॥

पूर्वं यथा तथा निबध्या तया मौज़स्य देव्या रसनागुणस्वा स्पदं स्थानं जघनम् । सइ रागेण सरागं सलोहितमकानि कृतम्। सौकुमार्यातिशयादिति भावः ॥ १० ॥

 विस्रष्टेति । तय देव्या विखुट्टरागयनलाधारसरञ्जना दधरादधरोष्ठानिवर्तितः । निंसृष्टरागात्” इति पाठे नितर त्यक्तलातरागात् ॥ रागत्यागेन निष्प्रयोजनत्वादिति भावः तथा स्तनाङ्गरागेणारुणितादरुणक्तात् । पतनसमये तर स्तनयोरुपधादिति भावः । कन्दुकाव निवर्तितः। कुशडु राणामादनेन लवनेन परिता व्रणिता अधुचयो यस्य से तथोतः कर पालिः अस्त्रप्रयय अवमालासहचरः जातः ॥ ११ ॥

महर्हिति ॥ महानी मूख्यं यस्याः सा महर्षी चेष्टा या शय्या तस्यां परिवर्तनन शुण्ठनेन युतै: भ्रष्टैः बकेशपुष्ट रएि या देवौ दूयते स्म क्लिश्यति स्म । पुष्याधिकसौकुमार्यादिति भावः । द्या देवी बाहुलतामुपधत उपधानौकरोतीति बाहुल