पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/१००

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
९९
तृतीय: सर्ग: ॥

चतुर्थः सर्गः ।
अवधानपरे चकार सा
प्रलयन्तोन्मिषिते विलोचने।
न विवेद तयोरदृप्तयोः
प्रियमत्यन्त(१विलुप्तदर्शनम् ॥ २॥
अयि जीवितनाथ जीवस
त्यभिधायोत्थितया तया पुरः ।
ददृशे पुरुषाकृति क्षितौ
हरकोपानलभस्म केवलम् ॥ ३ ॥

तथोतम् । विधवाया गतभर्घकाया भावो वैधव्यम् । नवं च तडे धष्यं चेति नववैधव्यम् । नवग्रहणं दुःसहत्वद्योतनार्थम्। प्रतिपादयिष्यता अनुभावयिथता । क्रियार्थक्रियायां रुट ॥ विधिना दैवेन । `विधिविधाने दैवे च” इत्यमरः । विबो धिता। वैधव्यानुभवफलोऽयं विधिरिति भावः । अस्मिन् सर्गे वियोगिनींठ तानि-“विषमे ससजा गुरुः समे सभरा शेय गुरुर्वियोगिनौ” इति लक्षणात् ॥ १ ॥

 अवधानेति । सा रतिः प्रलयान्ते सूर्यावसाने । ‘प्रलयो नष्टचेष्टता” इत्यमरः । उष्अिषिते उऔौलिते विलोचने । अवधानं परं प्रधानं ययोस्ते अवधानपरे दिदृक्षयावहिते चकार । द्रष्टव्याभावत न विवेदेत्याह-नेति । प्रियं काममबृप्तयोस्तं न गतयोंभ । नित्यदिदृक्षमावयोरित्यर्थः। तयो॥गयोः दर्शनक्रियापेक्षया । समाधे षौ । यद्यन्तविलुप्त दर्शनं शलाघनयोः कारययोर्येव कर्मभूतस्य तमत्यन्तविलुप्तदर्शनं सुतं न विवेद न . शातपतौ । प्रियनाशपरितानादृशस इति तात्पर्यार्थः॥ २ ॥

 अयति । अयति प्रश्न । “प्रथि प्रश्नानुनथयो:’ इति


(१) -निमग।