पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/२७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


| | 255] from the first edition. [– VII.27.4 i61 रथाङ्गमवलोका for रथमार्गमा-| wi.165 येव for जेव (s 236). - कोळइशं for कोलिइशं (5 226) wi.14.2 यिम्भ for जिम्भ (twice. $ 236) | vi:20-11 अय्युआ for अज्जुआ (8 284). - S0 wi.20. 37. vi.14.9 स्मि for म्हि (8 314) vi.21.4 अय्युए for अजुए (5 284) S० wi.15.1 कीळणअं for कीलणअं (8 226) wi.23.1. wi.16.d नवोषसा for नवोषया . wi.27.d "मरीचि" for "मरीच'. wi.162 इसिकुमारअस्स for "रस्स. vi.27.4 जाद् (wanting in ed. 1).