पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/२७४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


WI.1.32-] Divergences of this edition [254 wi.1.32 अणुग्गहिदे for अणुगहिदे ($ 196) . | wi.9.7 पडिकिदिं for पदिकेिदिं (8 218) – So wi.1.33. आणेसु for आणेअ (5 474) wi.1.33 यं for जं (85 236 ) wi.9.1० माहवी' for माधवी" (s 188) v1.1.34 हस्तिस्कन्धं for हत्थिक्खन्धं (831० | wi.9.13 पडिकिदिँ for पदिकिदिं (s 218) 8 36) wi.9.18 विस्मृतवांस् for विस्मृतस् wi.1.43 भस्टा for भट्टा (s 27) विअप्पो for वेि अप्पिदो wi.1.46 भस्टका for भट्टका (s 271). – | wi.9.26 तुह for तव (8 421) तुस्माणं for तुम्हाणं (8 314). | wi.927 (0m. त्ति (in ed. I after होन्ति) vi.1.48 अस्माणं for अम्हाणं (s 314). - | wi.1०. अम्महे for अम्हहे येव for जेव (s 236). wi.14.b विहायासि for विहायाशु wi.1.49 गश्धस्म for गश्धम्ह (5 314) . | wi.14.1 सअं for अअं for णिण्णोणद wi.1.56 उवत्थिदक्खणे oिr "दच्छणे (532). | wi.152 णिरूसवारम्भं for णिरुच्छठवारम्भं ($ 158) (8 327 a) wi.15.3 जणेदि for जण अदि (8 55) wi.2.5 तुहावि for तवावि (s 421). | wi.182 माधव्व for माहव्व (8 188) wi.2.6 अवलम्बसु for अवलम्बस्स (5467). अवलम्बसु for अवलम्बस्स(5467) wi.2.11 अम्महे for अम्हहे wi.18.3 अहमेवैनमवलम्बे oिr अहमेवालम्बे .2.12 मअरद्धअस्स for मअरद्धजस्स | wi.19.2 तेि (vanting in ed. 1) ($ 186) wi.24.2० अम्मो (wanting in ed. 1). wi.3.4 अगहिदत्थाओ for अगदित्था | wi.26.2 किदो for कदो (8 49) (8 376) wi.26.3 "माधव्वं for "माहव्वं (8 188) wi.5.3 जुञ्जदि (twice in ed. 1) wi:28.1० माधव्व' for माह्व्व' (8 188) wi.7.3 ति (vanting in ed. 1). wi.31.4 इक्खु for उच्छं (8 32) wi.8.1 अपि च (wanting in ed. 1) | ti.32.8 स्थिरो भव (twice in ed. ) wi.9.6 माहवी' for माधवी' (s 188)