पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/२५०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


WI. 28.7 –] 30. a 28. 7 R समास्सासेमेि, – B समस्सासइस्सा . – Sy "भ्रान्ति', [ 'भ्रान्तनाटकेन 28. 8 N भो twice, अब्ब* once. – R "ह्मणं (twice). –2 orm भो; अव्वण्णं (twice) . 28. 9 B2८ गतप्राण . - B "व्यसैयैवार्त", S "व्यस्यार्त". 28.1० BZR लिपिकरी for चेटी. – RZ om. भट्टा मा, S om. मा, for which BNI आं. – BRZ om. सो. - Zy माहव्व ". – Nा पिङ्गला'; Z "मेिस्सिदाहिं, y मिस्सआहिं. – BRZ ins. देवीहिं, 1 देवीए 28.12 B मेधाविनि, 2 "णि, R "णी for चतुरिके. – SNाy "भखेति 28.13 BZR लिपिकरी, S चतुरिका for चेटी. – Ny on . चेटी.... आण", and read चतुरिका निष्क्रान्ता 28.14 NI om. भो. – After "थ्ये BZRS भूयः (only in B) स एव शब्दः. 28.15 B0m. राजा . – BZR परमार्थभीत एव भिन्न'; N भीतिभिदुरस्वरो. – 1 om. भो 28.16 y प्रविशति क". 28.17 NI om. किमेवं. – R किमेव माधव्यो माण". – B माधव्यो भूयो माणकः क्र . 2८ om. माधव्य, I om. B Variants. 28.18 BSNy यावद्(B दा)वलो ". – B2R पुन: before ससं . 28.19 2Sy पव्र्व". - B om. न खलु, 2R om. खलु . 28.20 BZR भो राजनेवं 28.21 Nा तव, y ततः for तत् which SR om. – BRZ कम्पः for वेपथुः – BR कछुचुकी for तथा हि। 29. a S सविशेषस्तु सं. 29. b R आविस्क ". – B अश्वत्थ इव. 29. 1 BR om. कञ्चुकी, तत्परि' for परैि' . – R महासुहृदं, B प्रियसु', N हृद्यं 29. 4 अयेि – B विभिन्ना". 2 विभिन्नमभि*, २ भिन्नमभि ". [ om. 29. 5 R देव यो ऽसौ दिगवलोककः. - 2 दिगम्बरलोकग:. 29. 6 SNI किं ततः, BZR किमत्र. [23०