पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


I.31.2-] Approximate Sanskrit Euivalents 31.2 अम्मो ॥ दैौर्बल्यशिथिलतया परिश्रष्टम् । । अपि । मृणालवलयम् । मया । न । परिज्ञातम् । 32. 1 अतः । परम् । असमर्था । अस्मि । विलम्बितुम् ॥ भवतु ॥ एतेन । एव । अपदेशेन । आत्मानम् । दर्शयिष्यामि । 3. 1 आर्य ॥ अर्धपथे । स्मृत्वा । एतस्य । हस्तशिनः । मृणालवलयस्य । कृते । प्रति निवृत्ता । अस्मि ॥ आख्यातम् । इव । मे । हृदयेन । त्वया । गृहीतम् । इति ॥ तत् । निक्षिप। एतत् । मा। माम् । आत्मानम्। च । मुनिजनेषु। प्रकाशयिष्यसि । 3.6 केन । पुनः । 3. 8 का । गतिः । 34. 1 त्वरताम् । त्वरताम् । आर्यपुत्रः । 34. 5 यथा । ते । रेचते । 35. 1 न । तावत् । एनम् । प्रेक्षे ॥ पवनेोत्कम्पिना । कर्णोत्पलरेणुना । कलुषीकृता । मे । दृष्टिः । 35.4 ततः । अनुकम्पिता । भवेयम् । किम् । पुनः । न । ते । विश्वसिमि । 35. 6 अयम् । एव । अत्युपचारः । अविश्वासजनकः । 36. 1 प्रतिज्ञामन्थरः । इव । आर्यपुत्रः । 36.4 भवतु । प्रकृतिखदर्शना । अस्मि । संवृत्ता ॥ लजे । पुनः । अनुपकारिणी । प्रियकारिणः । आर्यपुत्रस्य । 37. 1 असंतोषे । पुनः । किम् । करोति । 37. 3 चक्रवाकवधु ॥ आमन्त्रय । सहचरम् ॥ उपखिता । रजनी । 37. 4 आर्यपुत्र । एषा । खलु । मम । वृत्तान्तेोपलम्भननिमित्तम् । आर्या । गौतमी । आगता ॥ तत् । विटपान्तरितः । भव । 37. 7 जात ॥ इदम् । शान्त्युदकम् ॥ अखखा । इह । देवतासहायिनी । तिष्ठसि । 37. 9 इदानीम् । एव । प्रियंवदानुसूये । मालिनीम् । अवतीर्णे । 37.1० जात ॥ निराबाधा । मे । चिरम् । जीव ॥ अपि । लघुसंतापानि । ते । अङ्गानि । [124 [Digitized by (Google