पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१३५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


115] [-1.29:8 2448 शृणेतु । आर्यः ॥ पुरा । किल । तस्य । राजर्षेः । उग्रे । तपसि । वर्तमानस्य । कथम् । अपि ।. जातशः । देवैः । मेनका । नाम । अप्सराः । । नियमविन्नका रिणी । प्रेषिता । 24.52 ततः । वसन्तोदारमणीये । समये । उन्मादयितृ । तस्याः । रूपम् । प्रेक्ष्य । 24-55 अथ । किम् । 25. 3 पुनः । अपि । वक्तुकामः । इव । आर्यः । 25.7 तेन । हि । अलम् । विचारितेन ॥ अनिर्यन्त्रणनियोगः । खलु । तपखिजनः । 26. 1 आर्य ॥ धर्माचरणपरवशः। अयम् । जनः ॥ गुरोः । पुनः । अस्याः । अनुरूप वरप्रदाने । संकल्पः । 27. 1 अनुसूये ॥ गमिष्यामि । अहम् । 27.2 किम् । निमित्तम् । 2. 3 इमाम् । असंबद्धप्रलापिनीम् । प्रियंवदाम् । आर्यायै । गौतम्यै । गत्वा । नि बेदयिष्यामि । 2. 5 सखि ॥ न । युक्तम् । आश्रमवासिनः । जनस्य । अकृतसत्कारम् । अतिथि विशेषम् । उज्झित्वा । खच्छन्दतः । गमनम् । 28. 1 सखि । चण्डि ॥ न । लभ्यते । गन्तुम् । 28.2 किम् । इति । 28. 3 द्वे । मे । वृक्षसेचनके । घारयसि ॥ ताभ्याम् । तावत् । आत्मानम् । मोचय2 । ततः । गमिष्यसि । 29.4 तन्न । हिँ । न । अर्हति । इमम् । अहुरीयवियोगम्। कर्तुम् । आर्यः ॥ आर्यस्व । वचनात् । एव । अनृणा । एषा । भवतु । 29.6 सखि । शकुन्तले । मेोचिता । असि । अनुकम्पिना । आर्येण । अथ । वा । महाराजेन ॥ तत् । कुत्र 3 । इदानीम् ।' गमिष्यसि । 29. 8 न । एतम् । परिहरिष्यामि । यदि । आत्मनः । प्रभवामि । ! Gr. $ 328; 41० . – 2 orig. मोचापय, G. 8 552. – 3 Gr. $ 428 .