पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१३४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


1.24.9-] Approximate Sanskrit 5पृuivalents

उपहर ॥ इदम् । अपि । पादोदकम् । भविष्यति । 24.r० तेन। हि। अस्याम्। खभावशीतलायाम् । सप्तपर्णवेदिकायाम्। उपविश्य । परिश्रमम्। अपनयतु । आर्यः । 24.13 सखि । शकुन्तले ॥ उचितम्। नः । अतिथिपर्युपासनम् ॥ तत् । एहि । उपविशाम । 24.15 किम् । नु । खलु। इमम् । जनम् । प्रेक्ष्य । तपेोबनविरोधिनः । विकारस्य । गमनीया । अस्मि । संवृत्ता । 24.19 सखि । अनुसूये ॥ कः । नु । खलु । एषः । दुरवगाहगम्भीराकृतिः । मधुरम् । आलपन् । प्रभुत्वदाक्षिण्यम् । विस्तारयति । 242ा सखि ॥ ममापि । कौतूहलम् ॥ प्रक्ष्यामि । तावत् । एनम् ॥ आर्यस्य । मधुराला पजनितः । विश्रम्भः । माम् । आलापयति ॥ कतरः । पुनः । आर्येण । राजर्षिवंशः । । अलंक्रियते । कतरः । वा । देशः । विरहपर्युत्सुकः । क्रियते ॥ किम् । निमित्तम् । आर्येण । सुकुमारेण । तपोवनागमनपरिश्रमे । आत्मा । उपनीतः । इति । 2425 हृदय ॥ मा । उत्ताम्य ॥ यत् । त्वया । विन्तितम् । तत् । अनुसूया। मन्वते । 243ा सनाथाः । धर्मचारिणः । 24.32 सखि । शकुन्तले ॥ यदि । अद्य । तातः । इह । संनिहितः । भवेत् । 24.34 ततः ।. किम् । भवेत् । 2435 ततः । जीवितसर्वखेनापि । इयम् । अतिथिविशेषम् । कृतार्थम् । करोति । 2436 अपेतम् ॥ किम् । अपि । हृदये । कृत्वा । मन्त्रयेथे ॥ न । बाम् । वचनम् । श्रोष्यामि । 24.39 आर्य ॥ अनुग्रहे । अपि । अभ्यर्थना । 2442 शृणोतु3 । आर्यः ॥ अस्ति । कौशिकः । इति । गोत्रनामधेयः । महाप्रभावः । राजर्षिः । 2445 तम् । सख्याः । प्रभवम्। अवगच्छ ॥ उज्झितशरीरसंवर्धनया । पुनः । तातकण्व । अस्याः । पिता । [114 Gr. $ 57. – 2 'Gr. S. 581 . – 3 Gr. $ 5०3 .