पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


Approximate Sanskrit Euivalents अनभिसंधिगुरुः ! । धर्मः । भविष्यति । 16.11 सखि । प्रियंवदे ॥ रमणीयम् । मन्त्रयसे । 17. 2 सखि । अनुसूये ॥ अतिपिनद्धेन । एतेन । वल्कलेन । प्रियंवदया । दृढम् । पीडिता । अस्मि । तत्” । शिथिलय । तावत् । एनत् । 7. 4 अत्र । तावत् । पयोधरविस्तारयितारम्3 । आत्मनः । यौवनारम्भम् । उपालभख । 19. 1 सख्यौ । एषः । वातेरितपछवाङ्कलीभिः । किम् । अपि । व्याहरति । इव । माम् । चूतवृक्षकः ॥ तत् । यावत् । एनम् । संभावयामि । 19.4 सखि । शकुन्तले ॥ इह4 । एव । मुहूर्तकं तिष्ठ । 19. 5 किम् । निमित्तम् । 19. 6 त्वया । समीपस्थितया । लतासनाथः । इव । अयम् । चूतवृक्षकः । प्रतिभाति । 19. 8 अतः । एव । प्रियंवदा । इति । त्वम् । उच्यसे । 20. 1 सखि । शकुन्तले ॥ इयम् । स्वयंवरवधूः । सहकारस्य । त्वया । कृतनामधेया । वनज्यौत्सी5 । इति । नवमालिका । 20. 3 सखि । अनुसूये ॥ रमणीयः । खलु । अस्म । पादपमिथुनस्य । व्यतिकरः । संवृत्तः ॥ इयम् । नवकुसुमयौवना । नवमालिका । अयम् । अपि । बद्धफलतया । उपभोगक्षमः । सहकारः । इति । 20. 7 अनुसूये ॥ जानासि । किम् । निमित्तम्। शकुन्तला। वनज्यौत्स्त्रीम् । अतिमात्रम् । प्रेक्षते । इति । 20. 9 न । खलु । विभावयामि ॥ कथय । 2०.1० यथा । वनज्यौत्स्त्री । सदृशेन । पादपेन। संगता । तथा । अपि । नाम । अहम् । अपि । आत्मनः । अनुरूपम् । वरम् । लभेय । इति । 20.12 एषः । अात्मनः । ते । चित्तगतः । मनोरथः । 2] ! Orig. "गरुकः, Gr. 8 123. – * Orig. = तात् (Vedic for तस्मात्), Gr 8 425 . – 3 Orig. "विस्तारयित्रकम् , Gr. S 6०० .– 4 Gr. 8 266 . – 5 (Gr. Dated b (Google