पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/१४५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कचुकी ॥ [धिस्य] श्रहो वत कीदृशीं वयोऽवस्थामापन्नोस्मि यावद्भ्यन्तरगताय देवाय स्वनियोग्मकात्क्षेपं निवेदयामि [स्तोकमन्तरं गावा] किं पुनस्तत्.[विचित्य] प्रां ज्ञातं कण्वशिष्यास्तपस्विन्नो देवं द्रष्टुमिच्छति । भोश्चित्रमेतत्. चक्षणात् प्रबोधमायाति तमसा लंष्यते पुनः .. निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव ज्ञरतो मतिः । यत् सत्यं शङ्कित इक्सस्मि क्लीं तत्रा-धर्मात्माछत्थिताय देवाय काण्व Digitized by Google