पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९९० ३४) ०५३ अर्णसो लोपश्च ३३२७ अर्थाचासन्नि० १२७३ ) अर्थेन नित्यसमासो० १२७४ ३०१८ अर्धाचेिति २४७८ अर्यक्षत्यिा -या वा ३०९२ अर्हतो नुम्च १४८७ ) . अहाणा कर्तृत्वे० १४८८ ३१०७ अलाबूतलामा० १२५६ अवरस्योपसङ्खयानम् ५०४५ अवणान्ताद्वा १३३७ अवाद्य कुष्टाद्यर्थे० अवारपाराद्विगृहीता० २७१२ अवेढुंग्धे ५०५२ अव्ययस्य च्वा० ४१८७ अव्ययानाम्० ५०४० अशिष्टव्यवहारे० ४१८५ अश्मनो विकारे० ४५३४ अष्टका पितृदै ३९५१ अष्टन कपाले० ४५९२ असयुक्ता य डल० ४७० ० अह ख क्रतौ २७२३ कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका २४५३ असितपलितयो० ३९७३ अस्तेोश्वति व० २६९० अस्मिन्नर्थेऽणु डिद्वा० ५०३७ अस्य सम्बुद्धौ वा० ४८५१ अहरादीना प २९५५ आकर्षात्पप ३०७८ आकालाठ्ठश्व २७४६ आख्यानाख्यायिके० १९१६ | ३३३४ आझीऽवसाधा० १९४१ || २४७७ आचार्यदणत्वञ्च ११०९ आदिखादोर्ने ६९८ ३३३९ आद्यादिभ्य उ० १६९० | १६३३ आब्ग्रहण व्यर्थम० ५०५ | १५५७ आबन्तो वा १७८८ || ३२१३ आमयस्योप ३८९८ ६३४ आमुष्यायणामुष्य ३८९९ १८३० ४५२८ अाशाष चुन ६९३ |२४३३ आसुररुपस० ९४१ | ३०५७ आहतप्रकरणे० ७८० | ५९५२ आहौ प्रभूतादिभ्य १३१३ २७४९ इकन्पदोत्तरपदा १२४२ || २७५ २११८ || ४५१२ इकारादाविति० १३२४ || ३९५८ इक वरतावुप० ५६८ || ३९७७ इत्येऽनभ्याशस्य १५१४ | ३२४७ इदम इश सम० ४६४ |३२४९ इदमोऽशुभावे ८०७ || २४४९ इय त्रिसूची पु० २९३ || ३९६३ इयडुवड्भाविना० २१४७ || ४९८५ इरिकादिभ्य प्र ४९६ | १२३६ इवन सामासा० १३४१ ० ० ७ ४३६ २५५७ ईंकक्च || १७२ ६९६ ईयसो बहुव्रीहे ७८७ | ईषदुणवचनेनेति० १३१६ १२५१ || ५४६ उगिद्वर्णग्रह० ४९९० उत्तरपद यत्प्रा० १६२५ ||४५२९ उत्तरपदलोपे० १७७७ || ३९६१ उत्तरपदस्य चेति० १२७० १२८८ उत्तरपदेन परिमाणिना २०९३ ५०५ ५४० २१११ ४५२ ९७९ ४६४ ४७७ १७४१ १५४९ १२७० ० ० ७ १९७० १९७० ४९३ १०५१ ८९४ ७५५ २६ १०५५ ४६४ ९९५ ७१६