पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका १४६० उत्पातेन ज्ञापिते च ५८० क ३००३ उपधिशब्दात् स्वा १६७५ || ३२०० कच्छा हस्वत्व च१९१४ २४९१ उपमानात्पक्षाचपुच्छाच ५११ | | ३ १२१ कप्रत्ययचिका० १८३४ २३२ उभयाऽन्यत्र २१७ | २४९० कबरमणिविषशरेभ्यो ५११ १४४४ उभसर्वतसो कार्या० ५४४ । १५१९ कमेमरानषेध ६२७ ३३०३ उवर्णाल्ल इलस्य० २०३५ | २६७४ कम्बाजादिभ्य इति०११९४ ३९८१ उष्णभद्रयो करणे १००७ | १०८६ कर्मण करणसज्ञा० ५७०

      ऋ       १३३९ कर्मप्रवचनीयाना०  ७८०

३६४० ऋति सवर्णे ऋ वा ८५ || ४७०० कर्मव्यतिहारे २१४७ १४२१ ऋतुनक्षत्राणा समाक्ष० ९०५ || ३९२१ कल्पब्देशीयरौ ८३६ ३६०७ ऋते च तृतीया० ७३ || ४९०२ काम्यरारेव १५२ ५६० ऋतोर्वृद्धिमद्विधा० १३९७ || ५०४८ कारके छ च ना० १०२५ १५० ऋलृवर्णयोर्मिथ ० १२ || ३०१९ कार्षापणाॉट्ठ० १६९० ४९६९ऋवर्न्नस्य णत्व०२८२।१४७८ कालात्सप्तमी ५९४ ५०५४ ऋवणोदपि २०३५ || ३९३४ कुक्कुट्यादीनाम० ८३६

     लृ      १३१७ कृद्योगा च षष्ठी०    ७०३

३६४१ लतिसवर्णे लृ वा ८५ || ३९३८ कृन्नद्या न ९८६

     ए        ५०४६ कृष्णेदक्पाण्डुस०   ९४३

४२८७ एकतरात्प्रतिषे० ३१६ | ३०२५ कवलायाश्चेति० १६९८ ११९९ एकतिङ् वाक्यम् ४०७ || ३९३१ कोपधप्रतिषेधे त० ८३८ ६७३ एकविभक्तावषष्ठय० ७१३ || २९१८ कापिञ्जल० १५१२ ३३०६ एकाक्षरपू० २०३७ | १४८५ त्क्तस्येन्विषयस्य ६३३ ३६३७ एकाचा न ८१ | १०८५ क्रियया यमभिप्रैति० ५७० ५०५२ एकाचो नित्यम् १५२४ || ३०५५ क्रोशशतयोजन० १७३८ ४९१५ एकादेशशास्त्रनि० १५५ || ३१२२ किन्नस्य चिल्पिल्ल १८३४ ३२३५ एतदो वाच्य १९७२ || १४५९ क्लृपि सम्पद्यमाने च ५८० ४७१७ एत वान्नावादय ४०७ || ४३१ क्वौ लुप्त न स्थानि० २७३ ३६३१ एवे चानियोगे ७८ || २६६९ क्षतूियसमानशब्दा० ११८६

     ओ       ४५३० क्षिपकादीना च न  ४६४

३२८४ ओकारसकारभकारादैौ सुपि०२०२८ ख ५०३५ ओतो णिदिति वाच्यम् २८५ | | ३१०० खप्रत्ययानुत्पत्तौ० १८१३ ३६३४ ओत्वोष्ठयो स० ७९ || २४६० खरूसयोगोपधान्न ५०

    औ        ४९०६ खर्परे शरि वा०   १५१

४१८९ औड श्या प्रति ३११। ७१६खलतिकादिषु १३०० ४४८२ औत्वप्रतिषेध सा० ४३७ | २७३५ खलादिभ्य इनि० १२६०२७ ११९ ४ ७८ ० २१४७ ८३६ १५२ १०२५ १६९ ० ५९४ ८३६ ९८६ ९४३ १६९८ १५१२ ५७० १७३८ १८३४ ५८० २७३ ११८६ ४६४ १८१३ ५०२ १५१ १३ १२६