पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्रीरस्तुश्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमःश्रियै पझायै नमःश्रीमते विष्वक्सेनाय नमःश्रीवेङ्कटाचलमाहार्यम् ।


***(श्रीस्कान्दपुराणानर्गतम्)


***श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्।
श्रीवेङ्कटनिघमाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ।
श्रीवेङ्कटाचलधीशं श्रियऽध्यासितवक्षसम्।
श्रितचेतनमन्दरं श्रीनिवासमहं भजे ॥

हरिः ॐप्रथमोऽध्यायः


***काश्यपस्य स्वामिपु'करिणीस्नानेन महापातकनाशः
श्रीसूतः-- ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि स्वामिपुष्करिणीं शुभाम् ।
लक्ष्यीकृत्य कथामेकां पवित्रां द्विजसत्तमाः !॥ १

काश्यपाद्यो द्विजः पूर्वं तस्मिंस्तीर्थवरे शुभे।
नावाऽतिमहतः पपात् विमुक्तो नरकप्रदात् ॥ २

ऋषयः---

मुने! काश्यपनामासौ अकरोत् किं हि पातकम् ।
स्नात्वा तीर्थवरे क्षत्र यसान्मुक्तोऽभवत्क्षणात्। । ३