पृष्ठम्:लघुभास्करीयम्.djvu/२८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


xviii INTRODUCTION Laghu-Bhaskarlya iv. 1 iv. 2 iv. 3 iv. 4 iv. 5 iv. 6 iv. 7 iv. 8 iv. 9 iv. 10-12 iv. 13 iv. 14 iv. 15-16 iv. 17 Maha-Bhaskarlya Laghu-Bhaskartya iii. 39 iii. 40 iii. 42-45 iii. 46-51 iii. 52 iii. 53 Hi. 55 iii. 56-60(i) iii. 60(ii)-61 iii. 62 iv. 64 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 71 s 72(i) v. 72(n)-73 v. 30-31 (i) v. 74-76(i) v. 35 v. 76(H) v. 42-44 v. 45 iv. 18 iv. 19 iv. 20 iv. 21 iv. 22 iv. 23-30 iv. 31-32 Maha-Bhaskariya v. 2-4(i) v. l,4(n)-7(i) v. 8(ii)-10 v. 11 v. 12 v. 13-14 v. 15 vi. 1-2 vi. 3-4 vi. 5 vi. 6-7 v. 46-47 (i) v. 47(H) v. 54(i),77 v. 53(H) v. 48-58,61 v. 62-65 v. 6-7 v. 32 v. 40 v. 41 v. 59-60 v. 66-67,68-70 v. 8-11 v. 12-23 v. 24-27 v. 28-29 v. 31(H) v. 34-39 v. 33 vi. l-2(i) vi. 2(ii)-3 vi. 4(ii)-5(i) vi. 5(ii)-7