पृष्ठम्:लघुभास्करीयम्.djvu/१९०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


4. 5. 6. 7. 8. 9. Passages quoted by Yalaya. LBh, i. 15-17 LB, i. 6-7(i) LB, i. 14(ii) LBl, i. 9(ii) Passages quoted by NIlakantha. Passages quoted LBh, i. 8, 15(ii), 9-10, 14-15(ii) LB, i.29 LBl, i. 14 (ii) Quoted in his comm. on Quoted in his comm. on , i. 11. 24, i. 22-25 24, i. 32-33 Passages quoted by Raghumatha Raja. Passages quoted Quoted in his comm. on LBh, i. 9, 10, 11(i) LB, i. 12, 13(i), 14(i) 4, i. 3 LBl, i. 14(ii) Passage quoted in the commentary on the Tamtra-56aligrald. Passage quoted: LB, iv. 9. (Quoted under : TS, iv. 20(ii)-21(i). Passage quoted in the Duऽadlyy. Passage quoted: LBl, i. 5 f. Quoted under : B3, i. 19 Passages quoted by Vispu Sarma. Passages quoted : LB, v. 2-4(i) | LB}, wi. 1-5 9uoted under : Wil4a, i. 13 | W.Ma, xiv.5

  • This passage has been cited by S. Dvivedi in his Gagaka-taraigit p. 14.