पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


मृच्छकटिकस्थपात्राणां परिचयः -~-पुमांस:- सूत्रधार:-प्रधाननटः चारुदत्त:-प्राक्षणसार्थवाहोदारचारित्रो नितान्तदानक्षीणार्थोऽत्र वसन्तसेनाप्रियतमः प्रधाननायकः । रोहसेन:-आर्यचारुदत्तस्य पुत्रः मैत्रेयः-आर्यचारुदत्तस्य सहायो वयस्यः, विदूषकश्चात्र प्रकरणे । सुनिपुणोऽयं प्रतिवस्तुसमीक्षायां तत्त्वान्वेषणे च नितरां चतुरः वर्धमान:-आर्यचारुदत्तस्य परिचारकः । संस्थानकः पालकस्य राजश्यालकः शकारापराभिधेयो दयादाक्षिण्य- शकारः हीनश्चार्यचारुदत्तं प्रति नितान्तबद्धवैरोऽत्र प्रतिनायकः विट:-शकारस्य परिचरः स्थावरकः-धर्मभीरुर्यथार्थवक्ता शकारस्य दासोऽयं परिवाहकः आर्यकः--गोष्ठाध्यक्षः, यः पालकं व्यापाद्य उज्जयिन्याश्च सिंहासनमलञ्चकार शर्विलक:-चतुर्वेदविदः प्रतिग्राहकस्य पुत्रः कुलीनोऽयं ब्राह्मणः सुतरां चौर्यचतुरः, स्तैन्यशास्त्रेऽत्यभिमानी धैर्य-दाक्षिण्य-सौहार्दयुक्तो मदनिकायामनुरक्तः संवाहक: आर्यचारुदत्तस्य पूर्वपरिचारकः धनशून्यत्वे च धूतोपजीवी भिक्षुः संवृत्तः, तत्रापि निर्वेदेन शाक्यश्रमणकत्वमुपगतः चन्दनकः वीरकः अवन्तीनगर्याः प्रधानरक्षको 'हेड कॉन्स्टेबल'संज्ञौ विट:-बसन्तसेनायाः परिचारकः बन्धुला:-गणिकादारकाः कुम्भीलक-ः-बसन्तसेनाया अपरो भृत्यः चाण्डालौ---अवन्तीनगरीस्थौ वधकर्मनियुक्तौ गोहा-आहीन्तासंज्ञौ चाण्डालो