पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुसंहितास्थविषयानुक्रमः। प्रथमोऽध्यायः। श्लोकाः पृष्ठम् । लोकाः पृष्टम् 9 ४८ ८ ९ ... ७ que -- ... । २४ प्रकरणम् प्रकरणम् मनु प्रति मुनीनां धर्मप्रश्न १ वनस्पतिवृक्षभेदः तान् प्रति मनोरुत्तरम् ३। गुच्छगुल्मादयः जगदुत्पत्तिकथनम् ४ एवं मृष्ट्वा ब्रह्मणोऽन्तर्धानम् ५१ १५ जलसृष्टिक्रमः ५ महाप्रलयस्थितिः ब्रह्मोत्पत्तिः जीवस्योन्क्रमणम् नारायणशब्दार्थकथनम् १० जीवस्य देहान्तरग्रहणम् ब्रह्मस्वरूपकथनम् जाग्रत्स्वप्नाभ्यां ब्रह्मा सर्व स्वर्गभूम्यादिसृष्टिः १३ मृजति महदादिक्रमेण जगदुत्पत्तिः १४ एतच्छास्त्रप्रचारमाह ... देवगणादिमृष्टिः २२ भृगुरेतच्छास्त्र युष्माक वेदत्रयमृष्टिः कथयिष्यति कालादिसृष्टिः १० भृगुस्तान्मुनीनुवाच कामक्रोधादिमृष्टिः २५ ११ मन्वन्तरकथनम् धर्माधर्मविवेकः ... ११ ' अहोरात्रमानादिकथनम् सूक्ष्मस्थूलाद्युत्पत्तिः ११ पित्र्याहोरात्रकथनम् .. कर्मसापेक्षामृष्टिः ११ दैवाहोरात्रकथनम् ब्राह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ चतुर्युगप्रमाणम् ६९ १९ स्त्रीपुरुषस्मृष्टिः ३२ १२ दैवयुगप्रमाणम् मनोरुत्पत्तिः ३३ १२ ब्राह्माहोरात्रप्रमाणम् मरीच्याद्युत्पत्तिः ३४ १२ ब्रह्मणः सृष्टयर्थ मनोनियो- अक्षगन्धर्वाद्युत्पत्तिः १३ जनम् २० मेघादिसृष्टिः १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पशुपक्ष्यादिसृष्टिः १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः कृमिकीटाद्युत्पत्तिः १३ वायोस्तेज:प्रादुर्भावः जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलात्पृथ्वी अण्डजादयः १४ मन्वन्तरप्रमाणम् स्वेदजादयः ४५ १४ सये चतुष्पाद्धर्मः उद्भिज्जादयः ४६ १४ अन्ययुगेधर्मस्य पादपादहानिः८२ २१ १८ ... ... My ... २० ... ४० ... ४४ ...