पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५४०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१८ मनुस्मृतिः। ३८० १८७ . १४७ ... १४ ३८४ .. ३२१ •. २५० १४० .. ३०५ ४१४ २९८ ... यावतो असते ग्रासान् २२९ श्लोकः पृष्ठ श्लोक पृष्ठ यादृश फलमाप्नोति ३६८ | येनास्य पितरो याता यादृशा धनिभिः कार्या २७९ | ये नियुक्तास्तु कार्येषु यादृशेन तु भावेन ४८० ये पठन्ति द्विजा केचित् .. ४८९ यादृशोऽस्य भवेदात्मा १७६ ये पाकयज्ञाश्चत्वार यानशय्यासनान्यस्य १६७ | ये वकवतिनो विना यानशय्याप्रदो भार्याम् १७३ | ये शूद्रादद्धिगम्यार्थम् ४२७ यानस्य चैव यातुश्च ३१८ येषां ज्येष्ठः कनिष्टो वा. ३७७ यानि चैवप्रकाराणि ३१२ येषा तु यादृशं कर्म या नियुक्तान्यतः पुत्रम् ३६५ येषा द्विजाना सावित्री... ४५५ यानि राजप्रदेयानि ये स्तेनपतितलीबाः १०६ यै कर्मभिः प्रचरितैः ४१५ यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति ३९४ यै कृत सर्वभक्ष्योऽग्नि ३९३ या पत्या वा परित्यक्ता ३७० | वैरभ्युपायैरेनासि यामीस्ता यातना प्राय ४७१ यैर्यरुपायैरथै स्वन् या रोगिणी स्यान्तु हिता ३५४ योऽकामा दूषयेत्कन्याम् ३३० यावत सस्पृशेद.. १११ योगाधमनविक्रीतन् यो ग्रामदेशसघानाम् ...१०३ ३०७ यावतो बान्धवान्यलिन् २८६ यो ज्येप्टो ज्येष्ठवृत्ति स्यात्३५८ यावत्रयस्ते जीवेयु यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत ... ३७८ यावदुष्ण भवत्यन्नम् १२२ योऽदत्तादायिनो हस्तात् ३२६ यावदेकानुदिष्टस्य यो १५२ दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः .. २१८ योऽधीतेऽहन्यहन्येताम् यावन्ति पशुरोमाणि योऽनधीत्य द्विजो वेदान् ६२ यावन्नापैत्यमेध्याक्तात् यो न वेत्त्यभिवादस्य यावानवध्यस्य वधे ३८३ योऽनाहिताग्निः शतगु.... ४२२ या वेदबाह्या स्मृतय ..४८३ यो निक्षेप याच्यमान ... ३०० या वेदविहिता हिंसा १८६ यो निक्षेप नार्पयति ३०२ यासां नाददते शुल्कम् ८८ योन्यथा सन्तमात्मानम् १७६ यास्तासा स्युर्दुहितर ३७४ यो बन्धनवधल्लेशान् युक्षु कुर्वन्दिनःषु १२९ यो यथा निक्षिपद्धस्ते ३०० १६ , यो यदैषा गुणो देहे ४७२ युग्मासु पुत्रा जायन्ते ८६ यो यस्य धयों वर्णस्य... ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव .. २५१ यस्य प्रतिभूतिप्टेत् २९७ येऽक्षेत्रिणो वीजवत ३४८ यो यस्य मांसमश्नाति . ये तत्र नोपसर्पेयुः ३८६ यो यस्यैषा विवाहानाम् ये द्विजानामपसदाः ४०६ यो यावन्निझुवीतार्थम् २७९ येन केनचिदङ्गेन ३१७ यो यन पतितेनैषाम् ४५३ येन यस्तु गुणेनैषाम् ४७४ योऽरक्षन्वलिमादत्ते ३२१ येन येन तु भावेन १७३ योऽचित प्रतिगृह्णाति । १७३ येन येन यथाङ्गेन ३२६ | यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति येनासिन्कर्मणा लोके ४७३ यो लोभादधमो जात्या ४१४ श्लोक योवमन्यत ते मूले यो वैश्य स्याबहुपशुः... ४२२ योऽसावुभ्योऽर्थमादाय ४२३ योऽसावतीन्द्रियग्राह्य.. योऽस्यात्मन. कारयिता योऽहिसकानि भूतानि . यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे र रक्षणादायवृत्तानाम् रक्षन्धर्मेण भूतानि रजसाभिप्लुतां नारीन रथं हरेत वाध्वर्युः रथाश्वं हस्तिन छत्रम् रसा रसैनिमातव्या राजकर्मसु युक्तानाम् २५१ राजतै जनैरेषाम् राजतो धनमन्विच्छेत् १३८ राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि राजनिवृतदण्डास्तु ३२२ राजभिः कृतदण्डान्तु ... ३२३ राजत्विक्लातकगुरुन् राजा कर्मसु युक्तानाम् राजा च श्रोत्रियश्चैव राजान क्षत्रियाश्चैव राजान्न तेज आदत्ते राजा भवत्यनेनास्तु राजा स्तेनेन गन्तव्य.... ३२२ राज्ञ कोषापहर्तृश्च राज्ञ प्रख्यातभाण्डानि राज्ञश्च दधुरुद्धारम् २४६ राज्ञो माहात्मिके स्थाने राज्ञो हि रक्षाधिकृता २५० रात्रिभिर्मासतुल्याभि रात्रौ श्राद्ध न कुर्वीत १२९ राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यम् राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् रूपसत्त्वगुणोपेता रेत सेक वयोनीषु ७३ ९९ ४५ २५१ १८५ ... .. १०० २०३ १७० २७२ ... .. ... १८७ . १९७ युगपत्तु प्रलीयन्ते . ८१ १९१ . . • . २४९ • • ३८७ ... ८५ १४८ लक्ष्यं शस्त्रभृता वा स्यात् ४३३ लशुनं गृञ्जन चैव