पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५४१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका। .. ... १२ २० १९८ .. २२२ .. विप्रसेवैव शुद्रस्य • .४१९ १४८ ४०७ ... ...१४५ o ... ११५ ४०७ ४८० .. .. श्लोक श्लोक श्लोक पृष्टं लताहिसरटाना च ४७६ वाच्येके जुह्वति प्राणम् ... १३६ / विधियज्ञाजपयज्ञ. लोकसव्यवहारार्थम् .. २९२ वाणिज्यं कारयेद्वैश्यम् ... ३३८ विविवत्प्रतिगृह्यापि ३५२ लोकानन्यान्मृजेयुर्य ... ३९४ वानस्पत्य मूलफलम् ३२६ । विवूने सन्नमुसले २२१ लोकाना तु विवृद्धयर्थम् वान्ताश्युल्कामुख प्रेत ४७९ विनाद्भिरप्सु वाग्यात ४५६ लोकेशाधिष्ठितो राजा ... १९८ वान्तो विरिक्त स्नात्वा तु २०७ विनीतैन्नु व्रजेन्नित्यम् १४४ लोभ स्वप्नोऽवृति क्रौर्यम् ४७३ वायोरपि विकुर्वाणात् विप्र शुव्यत्यपः स्पृष्ट्वा लोभात्सहस्र दण्ड्यस्तु... २९० वाय्वनिविप्रमादित्यम् १११ विप्रदुष्टा स्त्रिय भर्ता ४५२ लोभान्मोहाद्यान्मैत्रात् २८९ वारिदन्तृप्तिमामोति १७२ विप्रयोग प्रियैश्चैव लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी १४५ वार्पिकाश्चतुरो मानान् ३९० लोहशकुमृजीष च वासन्तशारदे यै २११ विप्रन्य त्रिषु वणेषु लोहितान्वृक्ष निर्यासान् . . १७८ वासासि मृतचेलानि विप्राणा वेदविदुषाम् . ३९७ लौकिक वैदिक वापि वासो दद्याद्धय हत्वा विप्राणा ज्ञानतो ज्यैष्टयम् ५९ वासोदाश्चन्द्रसालोक्यम् १७३ विप्रोष्य पादग्रहणम् । वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य २८९ विशतीशन्तु तत्सर्वम् विभक्ता सह जीवन्त ३७७ वधेनापि यदा त्वेतान् २९१ विक्रयाद्यो धन किंचित् ३०४ विराट्सुता सोमसद वव्याश्च हन्यु सततम् विविधाश्चैव संपीडा विक्रीणीते परस्य स्वम् ३०३ वनस्पतीना संवैषाम् ३१८ विशिष्ट कुत्रचिद्वीजम् . ३४५ वनेषु च विहृत्यैवम् विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात् २५४ २१६ विशील कामवृत्तो वा. . २०८ वन्व्याप्टमेऽविवद्याव्दे . . ३५३ विगत तु विदेशम्थम् १९३ विस्तब्ध ब्राह्मण शूद्रात् ३३९ वपन मेखलादण्डौ विधसाशी भवेन्नित्यम् ... १३१ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः .. वयस कर्मणोऽर्थस्य १३५ विधुष्य तु हृत चौरै विश्वैश्च देवै साध्यैश्च.. ४२५ वर स्वधर्मो विगुण ४१४ विट्शूद्रयोरेवमेव विषघ्नैरगदैश्चास्य २६७ वरुणेन यथा पाशै विवराहखरोष्ट्राणाम् विषादग्यमृत ग्राह्यम् वर्जयेन्मयु मास च विणसूत्रोत्सर्गशुव्यर्थम् २०५ विसृज्य ब्राह्मणास्तान्तु १२५ वर्जयेन्मधु मास च वित्त बन्धुर्वय कर्म २१३ वीध्यान्धो नवते काण. १११ वर्णानामानुपूय॑ण विदुषा ब्राह्मणेनेदम् वृको मृगेभ व्यानोऽश्वम् ४७८ विद्ययैव सम कामम् वर्णापेतमविज्ञातम् वृति तत्र प्रकुर्वीत ३१० वर्तयश्च शिलोछाभ्याम् १३४ विद्यागुरुप्वेतदेव वृत्तीना लक्षण चैव २७ वर्ष वर्षऽश्वमेवेन विद्यातप समृद्धेषु वृथाकृसरसयावम् १७९ वशापुत्रामु चैव स्यात् ... २७३ विद्याधन तु यद्यम्य वृथासकरजातानाम् १९६ वशे कृत्वेन्द्रियग्रामम् . विद्या ब्राह्मणमेत्याह वृद्धाश्च नित्य सेवेत २३५ वसा शुक्रमसूडाज्जा २०५ विद्या शिल्प भृति सेवा ४१७ वृद्धौ च मातापितरौ वसिष्ठविहिता वृद्धिम् ... २९१ विद्युतोऽशनिमेघाश्च १३ | वृषभैकादशा गाश्च ४४२ वसीत चर्म चीर वा ... २१२ विद्युत्स्तनितवर्षषु वृपलीफेनपीतस्य वसून्वदन्ति तु पितॄन् । १३० विद्वद्भि सेवित सनि २८ वृषो हि भगवान्धर्म वस्त्र पत्रमलकारम् ३७९ विद्वास्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा २७५ वेणुवेदलभाण्डानाम् ३२४ वान्दण्ड प्रथम कुर्यात् २९१ विधवाया नियुक्तस्तु ३५० वेतनस्यैव चादानम् वाग्दण्डोऽथ मनोदण्ड ४६९ विधवाया नियोगार्थ वेद स्मृति सदाचार वाग्दुष्टात्तस्कराचेव विधाता शासिता वक्ता ४२६ वेदप्रदानादाचार्यम् . वाग्देवत्यैश्च चरुभि विधाय प्रोषिते वृत्तिम् ३५२ वेदमेवाभ्यसेन्नित्यम् १५८ वाच्या नियता. सर्वे... विधाय वृत्ति भार्याया ३५२ वेदमेव सदाभ्यस्येत् ९४ .. ४४८ .. ७४ . ४०८ ... १८८ ४९ ... ...४२२ १५१ ८१ २७१ ... ३५० .... ३२७ ... २८७ १७७