पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५२७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका । ...२० ३११ ... १९१ ५७ १३१ २३ १७ ..१८८ ४५९ २५८ ४५ १७७ ... ४७ ४७ . ४७१ ... १५४ २९० एतानाहु कौटसाक्ष्ये । १३६ . .. ३३ ...४५८ ... श्लोक पृष्ट श्लोकः पृष्टं लोकः पृष्ठ उष्णे वर्षति शीते वा ... ४४१ एककालं चरेद्भक्षन् एतद्विधानमातिप्रीत् एक गोमियुन द्वे वा ... एतद्विधान विज्ञेयम् ऊनद्विवार्षिक प्रेतम् एकजातिढिजातीन्तु ३१५ एतद्वोऽभिहित शौचम् .. १९८ ऊर्व विभागाजातस्तु एकदेश तु वेदन्य एतद्वोऽभिहित मर्वम् ९३ अब नाभर्मध्यतर एकमायाशयेद्विप्रम् एतद्वोऽभिहित सर्वम् २३ ऊर्व नामर्यानि खानि... २०४ एकमेव तु शूद्रन्य एतद्वोऽय भृगु शास्त्रम् अर्ध्व पितुश्च मातुश्च एकमेव दहत्यग्निः २३१ एतके वदन्त्यग्निम् ३५७ ऊर्व प्राणा ह्युत्क्रामन्ति एकरात्र तु निवसन् एतमेव विधि कृत्लम् एकाकिनश्चात्ययिक एतयर्चा विसयुक्त. ऋ एकाकी चिन्तयेन्नित्यम् एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते प्रक्षेप्टयाग्रयण चैव ... २१२ एकाक्षर परब्रह्म एता प्रकृतयो मूलम् २५६ ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य एकादश मनो ज्ञेयम् . एतान्त्वभ्युदितान्विद्यात् १५१ अग्वेदविद्यजुर्वच ४८६ एकादशेन्द्रियाण्याहु एता दृष्ट्वास्य जीवस्य ऋग्वेदो देवदैवत्य एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः ऋचो यजूषि चान्यानि ४६७ एकान्तरे त्वानुलोम्यात् ४०० एतानेके नहायज्ञान् ऋजवस्ते तु सर्वे स्यु एका लिङ्गे गुदे तित्र ... २०५ एतान्दोषानवेध्य त्वन् ऋण दातुमशक्तो य २९६ एकैक ह्रासयेत्पिण्डम् ४५९ एतान्द्रिजातयो देशान् . मणानि त्रीण्यपाकृत्य २१७ | एकैकं ग्रासमश्नीयात् एतान्येनाति सर्वाणि १३२ ऋणे देये प्रतिज्ञाते २९३ एकैकमपि विद्वासम् १०२ एतान्विगहिताचारान् । १०९ ऋणे धने च सर्वसिन्... ३७८ एकोऽपि वेदविद्धर्मम् एतावानेव पुरुष वस्तमुज्छशिल ज्ञेयम् . . १३२ | एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्यात्२८२ एताश्चान्याश्च सेवेत रतामृताभ्या जीवेत्तु १३२ | एकोऽहमस्मीत्यात्मानम् २८५ एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन् ३४४ ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम् ८६ | एतच्चतुर्विधं विद्यात् एतास्तिस्त्रन्तु भार्थ ऋतुकालाभिगामी स्यात् ८५ एतच्छौचं गृहस्थानाम् २०५ एते चतुर्णी वर्णानाम् ऋत्विक्पुरोहिताचार्य एतत्तु न परे चक्रु ३५६ एतेभ्यो हि द्विजायेभ्यः ४२१ ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे. एते मस्तु सप्तान्यान् १३ ऋत्विज यस्त्यजेद्याज्य एतद्दण्डविधि कुर्यात् ३०७ एते राष्ट्रे वर्तमानाः ऋषयः पितरो देवा- एतदक्षरमेता च एते पट् सदृशान्वर्णान् ४०२ ऋपय सयतात्मानः एतदन्तास्तु गतय एतेषा निग्रहो राज्ञ ३३४ ऋषयो दीर्घसध्यात्वात् १४९ एतदुक्त द्विजातीनाम् १८३ एतेष्वविद्यमानेषु ऋषिभिाह्मणैश्चैव २१६ एतदेव चरेव्दम् एतैरुपायैरन्यैश्च .. ३९३ ऋषिभ्यः पितरो जाताः ११५ एतदेव व्रत कुर्युः एतैद्विजातयः शोव्या मपियज्ञ देवयज्ञम् ... एतदेव व्रत कृत्लम् एतैलिऑनयेत्सीमाम् ३१२ ए एतदेव विधि कुर्यात् । एतैर्विवादान्सत्यज्य एक एव चरेन्नित्यम् ... २१८ एतद्देशप्रसूतस्य. . ३३ एतैवतरपोहेत . एक एव सुहृद्धर्मः २७१ एतद्धि जन्मसाफल्यन ... ४८३ एतैतरपोहेत एक एवौरस. पुत्र ३६८ एतद्रुद्रास्तथादित्या एतैवतरपोहेयु एकः प्रजायते जन्तुः १७४ एतद्वः सारफल्गुत्वम् एतैर्वतैरपोह्य स्यात् ४४७ एकः शत योधयति . . २४२ एतद्विदन्तो विद्वांस एधोदक मूलफलम् एकः शयीत सर्वत्र ६४ एतद्विदन्तो विद्वास १५४ एनसा स्थूलसूक्ष्माणान् ४६५ एक वृषभमुद्धारन् ३६१ ' एतद्विधानमातिष्टेत् एनस्विभिरनिर्णिक्तै ... ३४७ ...२४७ ४५१ . ... ४२० ... १६३ ३०५ एतत्रयं हि पुरुषम् ३८० ... ... १५ ... ७५ ... ... ४४४ ४५४ ...४५१ . ... ... ३४९ ... ... १४८ १७५ ... २६८