पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६५४ १५६७ ११६४ ७२७ ४९७ १२६६ १२७३ ११२४ १२७८ १२०२ ६५६ ८५४ १२३७ ६५ ८८० १२७४ ४५२ अवलंबनं शलाकाज्यार्घम् १४३३ इति तिथिनक्षत्र ८२८ इति अविषम पार्वभुजगुण ८३३ इति बहुधा विवदंते अव्यक्तवर्गोधनवगे १२०४ इति अव्यक्ततरभक्तम् १२०७ इन्दुविलिप्ताशेषम् अष्टनधुमेषे गवि ५७१ इन्दुविलिप्ताशेषात् अष्टयमाशून्यगुणाः १०६६ इंदोविषया द्वियमा अष्टयमः कृतचन्द्र : २३१ इषुशरकृताष्टदिगि ग्भः असकृद् ग्रासकालोन ३८२ इष्टकरण्यूनाया अस्ताँतघंटिकाभिर्यो १२९५ इष्टगुणकारगुणितम् अह्नोगताऽवशेषाः ३२२ इष्टगुणाकारगुणितो आकृतिफलमौच्याहत आग्नेये नैऋत्ये वेष्टदिने १५२१ ईष्टग्रहभगणगुणा आचार्येनं ज्ञातः श्री १४१९ इष्टग्रहेष्टशेषाद् आद्यग्रह परिवर्ती ९६६ इष्टग्रासविमर्दे आद्यन्तयोः सधूम्रः ३६५ इष्टग्रासोकद्वो: २१ इष्टघटिकागुणानाम् आद्यन्ते च पषत्के ११३१ इष्टचरञ्चस्यज्या आद्यादनन्तरोधः १३२० इष्टच्छायावृत्त आद्याद्वर्णादन्यान् वर्णान् १२१७ इष्टज्या संगुणिताः आद्यान्यवर्गीयायुतिमूलम् ४८७ इष्टदिनाद्धनतांश आनयति दिवसवार ७६ इष्टदिवसाद्धघटिका आनयति यस्तम् १२६६ इष्टद्वयेन भक्तो आयतकण बाहू ८४e इष्टभगणादिशेषं आर्यभटक्षेत्रांशः ४७५ इष्टभगणादशेषात् आर्यभट दूषणानां ७१४ इष्टभगणादिशेषात् आयंभटस्याशनात २०३ इ' आर्यभटेनास्मिन् सति ६९१ इष्टशरद्वय भक्त आर्यभटो जानाति ६६५ इंष्टस्य भुजस्य कृतिः आर्यभटो युगपादींस्त्रीन् ६५७ इष्टाछायावृत्ते तदग्रयो आर्याणां पञ्चाशत् १०३५ इष्टात्कालात् भानो आर्यानवकोक्तानास १०४८ इष्टान्मध्यादन्यांस्तिथि आर्याष्टशते पाता ६६४ इति कथिततन्त्रगणकान् ७२६ इष्टार्कचराद्ध ज्या ११३१ १०२५ १०७० ३५० १००४ २७६ १२६६ १२६४ ११३ ११७६ ९५९ ८६७ ६६ ६०७ १७१ २३७ १०६८