पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५६४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अकारादिक्रमेण श्लोकानक्रमणिका ७१८ १३६० , ६४४ ५६१ ५४४ अंशकशेषत्रियुतम् १२२५ अनयोर्न कदाचिदपि अंशकशेषात् त्र्यूनाः ११८५ अनुलोम मध्यसम अंशकशेषेण युतात् १२२४ अनुलोममैन्दवम् अंशसममंश शेष १२२७ अन्तरमाद्यो भयो अकृतार्यभट: शीघ्रम् १३४ अन्तरयोगौ तुल्यान्य अक्षचराद्ध ज्ञोर्कम् १०४६ अक्षज्याया वित्रिभलग्नात् ४१७ अन्त्यानतोरक्रमज्या अक्षज्या शंकुवधात् ३५९ अन्यत्र सर्वतोदिशम् १३३६ अन्या विक्षेपकलाः अग्न्यष्टभिरि २२१ अन्येष्टनाडिकाभिः कृत्वा अग्रांतमपांत्येन ११६१ अग्नाशंकुतलेक्यं ६२४ अपतिरन्यशलाका अंकचितिविजयनंदि ७२५ अम्बरयोजनपरिधिः अङ्कितमंशनवत्या १४३३ अयमेवकृतः सूर्योदु अङ्गुलमात्रे विरते ४५२ अर्कफलश्रुक्ति घाताद् अंगैः रुद्रः सिद्धैर्गजैः १५५० अर्कोग्रयाक्षकलंबक अच्छेदस्य छेदं रूपम् ६१० अर्कोग्रावगनं त्रिज्या अत्र मया यन्नोक्तम् १५२३ अकज्ञाने ज्ञाने विषु अथवा कपालके १४७६ अकॅड़तरघटिका अधिकदिनोदित ६३५ अघिकः स्मृत्युक्तमनोः ५८ अकॅनचन्द्रलिप्ताः अघिकाग्रभागहारा ११५० अङ्कनचन्द्रलिप्ताः अघिकैः शतेश्चतुर्भिः ६७१ अकनलग्नहोरा अधिमासकैः सविकलैः ६२१ अर्धज्यामनुयमला। अधिमासशेषपादात् १२१५” अल्पाः प्रश्नानां १२६५ अवनतिरन्यथा अधिमासावमशेषे ६४० अवमविकलं नु अघिमासाः शशिमासाः ४ ४ अवमानि यः सविकलैः अध्यर्धादि क्षेत्राणि १०३४ अवमावशेषमवमैः अध्यर्धानि भवति १०२६ अवमावशेषलब्ध्या अध्यर्धार्धे समक्षेत्राणाम् १०३१ अध्यायः पञ्चदशः १०९६ अवमावशेषवणं दयेको ९८७ ३१६ १३२७ ७२० ६३८ ६४२ १४५७ १३३७ १५१६ १६७ १०६८ ३३८ १०७० ७०९ १८० २४८ १५४६ ३६४ ३४७ ' ३०९ ४०२ ९४६ ३२४ १२२४ ९४% १२६८ ११८७