पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


क्षपसाधनम १६०१ मध्यमदर्शान्त कालिकः कुदिनगणः== २४४०३०३४२३३X१५७७&१६४५०००० ५३४३३३००००० =२४४०३०३४२३३x१०५१६४४३ सप्तगुणितहरेणा २४४३५५४ नेन गुण्यगुणाः ३५६२२२ कयोस्तक्षणाय न्यासः २४६३५५४२४४०३०३४२३३(७८६ २२४४१६६६ १६६१०४८२ २४९३५५४)१०५१६४४३(४ १७४५४८७८ ६६७४२१६ २१५५६०४३ ५४५२२७=गुणकशेषम् १&&४८४३२ १६०७६११३ १४६१३२४ १&&४८४३२ १६०७६११३ १४१६१३२४ १११४७८६=गुण्यशेषम् । ५४५२२७-बृणकशेषम् । ७८०३५२३ २२२५७ २२२६५७६ ५५७३४५ ४४५१५६ ५५७३६४५ ३५६२२२६०७८१३०६२१०३(१७०६२७६ सप्ततष्टे शेषं वाराः= ५ ३५६२२२ २५१५६१० २४३५५४ २२३५६६२ २१३७३३२ ६८३३०१ ७६६८६४(घटयौ २। ७१२४४४४ ७१२४४४४ ५७४१६ २७०८५७० २४३५५४ २१५०१६३ २१३७३३२ १२८३१ ३४४४६६०(पलानि ३ स्व७ । ३२०५९८ २३८९६२