पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/४२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


रविज्ञानकथनम् यष्टया गृहाद्यौच्यानयनम् प्रकारान्तरेण गृहादौच्यानयनम् गृहादिमूलभेदेन भूमिज्ञानम् भूमिज्ञाने वंशौच्यज्ञानम् प्रकारान्तरेण भूम्यौच्चानयनम् प्रकारान्तरेण गृहौच्यानयनम् परमतस्य खण्डनम् शकुयन्त्ररण कालज्ञानम् घटीयन्त्रकथनम् कपालयन्त्रकथनम् पीठयन्त्रकथनम् यन्त्रान्तरकथनम् पुनयन्त्रान्तरकथनम विशेषकथनम् पुनर्विशेषकथनम स्वयवहयन्त्रवरणनम् पुनर्विशेषकथनमः अध्यायोपसंहार २३. मानाध्यायः पदार्थानां मानकथनम् मानानां नामकथनम् विशेषकथनम् नक्षत्रसावनप्रशासनम नवमानवणनम् ऋतुवर्णनम् भूभादध्य भूभामानकथनम् प्रकारान्तरेण तत्साधनमः प्रकारान्तरेण भूभामानकथनम् अध्यायोपसंहार १४५५ १४५७ १४५७. १४६२ १४६२ १४६५ १४७० १४७१ १४७२ १४७४ १४७६ १४७७ १४८० १४८२ १४८४ १४८५ १४८७ १४९१ १४९५ '१४९६ १५७३ १५०४ १५०५ १५०७ १५०८