पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/३८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


भावितविषये सूत्रम् प्रश्ननिरूपणम् भाविते प्रकारान्तरकथनम् वज्त्राभ्यासतोऽनेककनिष्ठज्येष्ठानयनम् भाविते विशेषकथनम् चतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनमः ऋणात्मकचतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्याँ रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनम् वर्गात्मकप्रकृतौ कनिष्ठज्येष्ठानयनम् प्रश्नविशेषस्योत्तरकथनम प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरकथनम प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरकथनम अन्यप्रश्नकथनम अन्यप्रश्नद्वयनिरूपणम प्रश्नद्वयनिरूपणम उद्दिष्टाहर्गणे ये ग्रहयोर्भगणादिशेषे ते पुनः कस्मिन्नहर्गणे इत्यस्योत्तरकथनम् अन्यप्रश्नकथनम प्रथम प्रश्नस्योत्तरकथनम अवमशेषात् तिथ्यानयनम सोत्तरं प्रदनान्तरकथनम सोत्तरं प्रश्नान्तरकथनम शेषयोर्वर्गयोगकथनमः योगाम्यां च तयो रानयनम प्रश्नान्तरस्योत्तरकथन १२३२ १२३५ १२३६ १२३८ १२४० १२४१ १२४३ १२४५ १२४८ १२५२ १२५३ १२५५ १२५८ १२६ १२६३ १२६४ १२६५ १२६७ १२६८ १२६8 १२७१ १२७३ १२७४ १२७४ १२७७ १२७८ १२८० १२८२ १२८४ १२८५ १२८७ १२८७ १२८८