पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/१५८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


                                   वर्गप्रकृति ः                     १२४९
                   भत्रैकालापः स्वयं घटतेऽतोऽमुं द्वितीयमुणकेन सड् गुण्य रूपं प्रक्षिप्य कालकवर्गेण समंकृत्वा पक्षॉ 
             गु, या^२- गु,+गु,\ गु, =का^२।
            : गु, का^२=गु, या^२‌-गु, +गु, ।
         गु, गुणितॉ तथा प्रथमपक्ष्य मूलम्+= गु, का। द्वितीयपक्षस्यास्य गु, गु, या^२- गु, गु,+गु^२, वर्ग प्रकृत्या।
               क                    ज्य                   क्षे
               १                     गु,                  गु^२,-गु, गु,
              २ इ\ गु, गु, इ^२      गु, गु,+इ^२\ गु, गु, इ^२     १
       समासभावनया क                                        ज्ये
   १ गु, इ+गु, गु,+इ^२\ गु, गु, इ^२             १ गु, गु, इ+गु^२, गु,+ गु, इ^२\ गु, गु, इ^२
  प्रथ यदि इ+ गु, तदोत्थपनेन राशिः।
  + या^२-१\ गु, + [{ ३गु^२+गु, गु,\ गु, (गु^२ गु,)}^२ - १] \ गु,
  {(३गु,+गु,gउ, गु,)^२-१}\ गु,= (९गु^२,+६गु, गु,+गु^२,\ गु^२,-२गु, गु,+गु^२, -१) \ गु,
 = ८गु^२, +८गु, गु, \(गु, गु,)^२ \ गु, =८(गु,+गु^२,)\(गु, गु,)^२ । तत श्रालापेन 
 प्रथमपदम् = ™∞¡ गु^२,+८गु, गु,\ गु^२,- २गु, गु,+गु^२, + १=३गु,+गु,\ गु, गु, ।
  एवं द्वितीयपदम्= ३ गु‌-गु, \ गु, गु, ।श्रत उपपन्नं सर्वम् ॥७१॥
  वि. भा .- गुणकयोर्योग श्रष्टगुणितो गुणकयोरन्तरेण भक्तस्तदा राशिर्भवेत्। द्वॉ गुणकॉ त्रिगुणितॉ तॉ व्यस्तगुणकाधिकॉ गुणकान्तरेण भक्तॉ   तदा ते एव विरग्र पदे भवेतामिति ॥