पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/१२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


§. 977 — 3rT?faf<JS*r5raT^ WU^TFj; I 5PT CTBPT^ I ^ST^HI^ STcT: iTT-K= ±V /. VI =% 3T •¥prtaT^nTT?l^ =<i ^ 3T, 3 I Sm - ^pcfTC M^l^ I ii n ii ( v + ^ — i — ? ) 1° + ^ = ( t — ? ) ?o + ^ =?o IT — ?o + r = ?o it — <s = ^rw^r — ? =q"' + ^ — ? = 2r"+ $ = R< — % = W Wfr *f — - ± v ?Rr: zr = ^ ± v ^fTTcT J ^^TS5^S^"t WcT tfrstfrssf^T ?TfTcT5^ ?fcT II V |»

          इदनीम्न्यप्रषन्माह् ।
     
      मन्दल्षोषद् द्नन्मलम् वय्क् दसाह्त् दियुत्म् ।
      मन्दल्षोष व्येक् भानोग्य्दिने क्दा भवति ॥ ॥
  
    सु.भा.-भनोमन्षोषद् भगरग्षोषत् । षोष् सम्प्रष्तम् । अत्र् प्रषनाल यदि बगन्षेस्प्र्मरगम् या +।
    (या‌-२)+२=२० या -८=या+२-१=या+१ पक्षान्त्रन्यनेन् या -२० या=९
         वगस्मिकरनम्विधिना या-२० य=२५=९=१६
         अत: या-५=+४   या = ९ वा १,
   
         येव्मत्र बीज्युकित्त्तो द्विविध मान्मुत्प्प्ध्ते यावताव्तस्त्द्र्षोनोत्थाप्न्
        भगन्न्न्षोष्मन्त्म्=८३ वा, ३ । चतुवदाचाय्ग् प्रषमान्मव् ग्रहीतम् ।
        क्स्माद्ग्र्ग्न्षोसत् प्र्व्कहक्विधिना नेक्धा भवति स चाभीस्त्दवरे ग्राह्:
        ॥४९॥
             
            
    सत्र् कल्प्य्ते भ्ग्र्ग्षोष्प्रमर्ग्म् = य् + २ तदा प्रष्नोथ्या (य + २ - २ - ९)२० + २ = (य् - २)२० + २ =२० य-२० + २ = २० य-८=भगरगषो-२=य्+२-१=य+१ स्म्षोधनादिना य -२० य= -९ पम्यो:२५ योजनन य्-२० य्=२८=२५-९=२६ मूल् ग्रह्गेन् य्-५= + ४ ष्क्थ्म् य्=५ + ४ अथात् य्=९,य्=१आभ्या ८३,४ गहिथव्य् इति ॥
             उप्प्त्ति।

     य्हा कल्पना करतै है बग्रङ् षोष् प्रमर्ग्=य् + २ तब् प्रसह्नुनसर्