पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/१३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ॐ पत्रम् विषया: || स्म | शाः अयायः जयः दानम् सहारे श्रीकृष्णे द्वारकागमन माति रुक्मिणीष - दियोषितः प्रति कृष्णवचनम् ऊपाये कुणइशितस्वन्न- ति मातुर्वचनम् भीष्मकृतयतुकड़नस्य कथनम् द्वारकाग स्वप्रकार, उपप्रति चित्रलेखाया वचनम्, गणेशशिवयोः मनौसरे वधूगृहप्रवेशाद्विमंगलोत्सव संभाषणम्, चित्रठेवायानिरूढम्यांमानिनयनम् श्रीकृष्ण छ | यशोदायाः श्रीकृष्णंप्रति आनयातिःकृष्णाज्ञया यशो- २३९ ११० स्य शोणितपूरप्रयाणमः शनिरह्योरनिक्रीडा च दानंदयोः राधांतिके राधायाः तत्कालीनस्थितवर्ण गमनम, ३४७ | ११५ ऊषासंरक्षकदूतानां बाणं प्रति वचनम् , ऊषचेष्टितश्रवणतो नम्, यशोदानंदाभ्यां राधायाःसंभ्रमः । ३९ बाणं कुपिते सति तंप्रति शिवगीरीस्कंदगणेशानां - छ २४० | १११ राधया यशोदायै भक्तिज्ञानोपदेशः तथा वरदानपूर्वकं स्वनाम धवचनानि, याणम्य प्रतिज्ञावचनम् बाणंप्रति कोटीमातु- व्युत्पत्तिकथनं च ६३ बुधवचनम्, बाणस्ययुद्धोद्योगः, पार्वतीदूतवचनेनानिरुद्ध छ १४१ | ११२ प्रद्युम्नोत्पत्तिः, शंबरासुरवधःः, मायावतीमोभणम, सत्यभा मञ्जडता, अनिरुद्धं प्रतिरामकृष्णनात्मकं बाणभ्याण मादिसप्ताधिकशतोत्तरपेडशसहस्र रणां पाणिग्रहणम् द्वार नम, नामद्वावंडनरूपमनिरूढम्यवचनं च। ... कां गतस्य दुर्वासस एकानंशय विवाहःदुर्वासःकृते श्री कृष्णस्तोत्रम्, श्रीकृष्णेनछुने दुर्वासमं प्रति बोध - ६० २५२ \ ११६ रणांगणे बाणप्रमतोऽनिरुद्धेन पीरन्योः पूर्वंनिहमम्यकथ २४३ ११३ दुर्वाससः कैलासे गमनम्, दुर्वाससं प्रति पार्वत्या वचनम् नम्. अनिरुद्धेन सुभद्रहननपूर्वको वणकुंभांडकार्तिकया दुर्वाससः पुनद्वारकागमनम्,श्रीकृष्णस्य हस्तिनापुरगमनम, डिवीराणां पराभव ... ... ... धर्मयी शिशुपाळदंतकयोर्वधःशिशुपालस्य वारसू २५१ | ११७ बाणयुद्धप्रसंगन हरलंबोटसंवादः ... ... नाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम् श्रीकृष्णम्य लोकातीलयारेश्राणां २५१ ॥ ११८ दिगणवेष्टिताय शिवाय माणभद्रसेनकृष्णागमन- संक्षेपतः कथनं च। ६१ वार्तायाः कथनम , बाणासुरसंरक्षणार्थं पार्षनीकंगणे ॐ २४४ ॥ ११४ पाहणाख्यानम्-तत्र-अनिरुद्धस्य स्वनाटोपया संवादः शहीन प्रति शिवोक्तिः बाणन मर्षानिरुडः औऊरणाय अनिरुद्धस्योषाविरहजावस्थां टञ्च भीता देवकरुक्मिण्या देय इतिवृद्धाकृष्णमहत्त्रवर्णनरूपं पावेंन्या वचनं च .. ४० ॥४

  • 4•