पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/१४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


न. व. कृ. अनु• शकाः पत्रम् ॥ ५ ॥ छ र , / २५२ ११९ Qनयनुमोनात्मकं शिववचनम्, तत्समये तत्सभायां वरप्रदानम् औदार माशापमुक्ताराधायाः पार्वत्याज्ञयासधा प्राप्तस्यचले शिवकृता स्तुतिः शिवंप्रति वळिवचनम, ब भिः मूषकरणम्, सर्वजनप्रभतः कृष्णेन राधायाः पूर्वङ् लिदैत्यकुतं शिवस्तोत्रम,स्तोत्रतुटेन भगवता बलयेऽभय नस्य कथनम, तदाविळज़नहष्ठाया राधारूपाधितैर्वर्ण दानम् स्तोत्रपठनफलकथनं ७५ नमः प्रशशषादिकृतंराधास्तोत्रे १११ २५४ १२ |श्रणेन शिवं प्रतिदूतप्रेषणम्, शिवंप्रति कृष्णदूतस्य वचनम् बाणं प्रात पार्वत्युक्तिः बाणकृष्णयोर्युद्धप्रकारःशिवन श २६२ १२५ शिवत्राङ्गसिङमुनींद्रान प्रतिदेवकीवसुदेवयोः प्रश्नः वसुदेव रणभाषितायबाणाय कृष्णेनाजरामरत्ववरदानपीवाञ्जया बाणकृत ऊानिरुद्धविवाहोत्सव नकुमाराज्ञया यज्ञयं बसदेवेन सम्वदाने ७९ ५४ ३५६ १२१ विप्रेण ऋगाळबामुदैक्य संदे २६४ १३६ प्रमाद्भुक्मिण्यादिषुभिः सह कृष्णस्यांशन द्वारकायां शकथनम्, ऋणाटनगरे कृष्णम्य गमनम्, शृगालकृष्णयोः गमनम्, ततः पूर्णम्य कृष्णम्य नंदादिव्रजजनानयथोचितं संभाषणपूर्वकः समरः, शृगालमोक्षणं ५२ वचनम् पित्रोरनुमतेन कृष्णस्य राधास्थानगमनम्, कृष्ण २५४ अतो नारायणेन स्यमंतकोपारूयानकथनम् ३२ दर्शनतुष्टया राधयाकृतप्रणामपूर्वक:कृष्णस्तवःनसिं २५८ १२३ नारायणं प्रतिगणेशपूजाव्याख्यानम्र हासनोपविष्टम्य राधाकृष्णस्य सम् कृतसेवायाः प्रकारः सशराणां देवसिद्धयोगिमुनिनगेपवाइबादीनां गणेशसँ गधायाः कृष्णंप्रति कुशलप्रश्नादिवचनम्, श्रीकृष्णेन ग जनार्थ सिद्धाश्रमे आगमनम्. तत्रराधाकृतं यथाविधिगणे धाचे आध्यामिककथनं १०३ | २६६ २६० १३४ पूज़ननुष्टगणेशस्य राधंप्रति तत्तुतिपूर्वकं वचनम् सिद्धाश्रमरक्षकशिवदूतेन ब्रह्मशिवकृष्णादोन्नति राधाकृतपू जनस्य कथनम्, सर्वजनैगणेशस्यपूजनम्, करणम्,पुन:कृष्णस्य राधयासह गोकुलागमनम् व्रजजन ॥ ५ ॥ हुतश्चकारः । (