पृष्ठम्:पञ्चीकरणवार्तिकम्.djvu/42

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


3質 अकारं पुरुषं बिश्च अष्करमा विश्वः अधिदैवतमध्यात्म अभिमानात्मकस्तद्व अभिमानी तयोर्यम्तु अविद्यातिमिरातीर्त अर्हकारस्तथाध्यात्म 3. अत्भाझार्न तदध्यक्त आदिमध्यावसानेषु आपो रसामिका आसीदेर्क परं ब्रह्म इर्दं प्रकरणं यत्नात् इन्द्रियैरर्थविज्ञानं ईमां विद्यां प्रयत्नेन लपस्येन्द्रियमध्यात्मै g एकैकै भागमेकस्मिन् ॥ श्लोकानुक्रमणिका ॥ కాణాళీ-ఊణ ፵..ጻ 2S f2 19 2s 3. 2 28 32 83 s एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यात् एवं समाहिलो योगी ओ ओंकारमालमखिलै ओोंकारसर्ववेदानों 羽 कदाचिद्वयवहारेषु किंतु पश्यति मिथैयव कृतकृत्यो भवेद्विद्वान् s खे वाय्वग्न्यम्बु अड्डाप्राहकरूपेण 하 घ्राणमध्यात्ममित्युक्तं च चक्षुरध्यात्ममित्युक्तं चित्तमध्यात्ममित्युर्तं चिदात्मनि विलीनै चेत्। s जिह्वाध्यामैिं तथा झानानामुपसंहारो ፶..ቑ 28 25 29 19 空ó 5 理查 17 27 4 2