पृष्ठम्:न्यायमकरन्दः.djvu/३८८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२४ प्रमाणमाला । प्रमाणमाला गुणसङ्गतेयमपेतदोषा विहिताऽऽद्रेण । प्रसाधयन्तीपरमं पुमसे प्रकल्पतां प्रार्थतसिद्धये व• ॥ १ ॥ आत्मस्वभावमधिकृत्य मुकुन्दमेषा मनाभिधानन भधाननवरतमनशमला ॥ आनन्द बोधयतमा नेघेना गुणनम् आनन्द हेतुरकलङ्कधियां व्यधायि ॥ २ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदनन्दबोधाचार्य कृतं प्रमाणमलाख्यं प्रकरणम ॥ शुभम् ।