पृष्ठम्:नैष्कर्म्यसिद्धिः.djvu/३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


नैष्कम्र्यसिद्वि चन्द्रिकासहिता । आब्रह्मस्तम्बपर्यनैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रक्रारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितावातन्निवृत्त्यथर्या प्रवृति श्रीगणपतिसरस्वतिसद्भरुभ्यो नमः । ॐ । विष्णोस्तत्परमं धाम द्योतमानं निजश्रिया । अनन्तामितमद्वैतमात्मभूतं पुनातु नः ॥ १ ॥ तेजखैयम्वकं भूयाद्भयसे श्रेयसे मम । यदाचामति निःशेपं भक्तानां ॥ २॥ भववारिधिम् नैष्कम्र्यसिद्यभिधया सुधया सुधियां व्यधात् । योऽमृतत्वं नमामस्तं सुरेश्वरसुधानिधिम् ॥ ३ ॥ तकदग्रनखोद्भिन्नवादिदैत्यभुजान्तरः । प्रह्मादयतु नः शश्चज्ज्ञानोत्तममृगोत्तमः ॥ ४ ॥ चोलेषु मङ्गलमिति प्रथितार्थनान्नि ग्रामे वसन्पितृगुरोरभिधां दधानः । ज्ञानोत्तमः सकलदर्शनपारद्रष्टा नैष्कम्यैसिद्धिविवृतिं कुरुते यथावत् ॥ ५ ॥ व्याविख्यासितायाः श्लोकसंदर्भरूपाया नैष्कम्यैसिद्धेरधिकारिप्रयो जनतत्साधनसंबन्धविषयाणामभावादनारम्भमाशङ्कय स्वयमेव संव न्धोतिं कुर्वन्नाचार्यः प्रकरणारम्भसिद्धयर्थ क्रमेण तानुपपादयति आा ब्रह्मस्तम्बपर्यन्तैरित्यादिना प्रकरणमिदमारभ्यत इत्यन्तेन ग्रन्थेन । तत्र तावदधिकारिणमुपपादयति तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्तिरस्ति स्वरसत एवे त्यन्तेन । आब्रह्म च ते स्तम्बपर्यन्ताश्धेत्याघ्रह्मस्तम्बपर्यन्तास्तैश्चतुर्मुख प्रभृतिभिः स्तम्बावसानैः प्राणिभिरिति यावत् । सर्वप्रकारस्याध्यात्मि वकादिभेदभिन्नस्य स्वरसत एव स्वभावत एव श