पृष्ठम्:तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्.djvu/४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अस्य सर्वेऽधिकाराः स्वायत्तीकृतः ।