पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/७७०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


७०२ तत्र वाते के । विशेष्यएव शक्लत्वे शक्तो द्रव्यविशेषणम् ॥ द्रयोपमर्जनभतः स्वप्रतिपदिके स्थितः । तद्वत्क्रियते द्रव्यात्पद्यत त्वतन्नादिभिः । तनतस्य विश्व गन्धादर कस्५त।। तथा च - इत्यस्य पुनरथा द्व५ ॥ कदाचिह्न गमेवाह गणनं नश्चयेक चित । पष्यन्ततद्विभक्त्यन्तव।च्थद्रव्योपमजीगः ॥ पदस्य शक इत्यत्र निकृष्टे 0 । दतः१) । पटः शत इति त्वत्र द्रव्यनभिधेयते ॥ नि ऊ संख्थादिसंबन्धः स्वभयहरण पूर्ववदेqपष्टते । त I : या गावचनशब्द ट्रप्राधान्य वते बे यात राग गरे क् गpिनि वर्तमानत्वात। न ह वैयाकरणा।न वै पकव झणः परिसंख्यायन्तति तर्हि अह। भाववक्षया गग णियबद्ध द्रः । शादिशब्द शब्दश्यमभटै वदन्त न आदि शब्द इति नि इ संरब्यास वन्ध संकरः॥ भाषक |२ खे तमंव पर हैरी भमभि कृभ्वोक्तं भवत गुणवचनस्य संन्नि त। यया न स पात्र ड शब्दः गन्धदिशब्दत्वीय चेते प्र दशनमवैवश्च प्रददाहृत। एतदुक्तं भवति य५ तव स्वप्रधा नाव नमस्तेषि कथं निर्भिङ्गमस्यभया युज्यत किं पुनर्यप द्रव्यप्रधान्यम। एवमनया युक्तयस वि गुणव चन । गुणवचन छेत् क्रण तिग। ग संवछत: त्य५स होते परः पुनराह । अथ यदि क्र तिना न संवछते तत एक दयन्था संवञ्चताभिः (१) आ चत :ल : २० पद ।