पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६१४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५४५ स्रोहीतके । कृध्यदिभिः सच क्षेमस्य क्रियात्मना विद्यते न द्रव्यस्य क्रिया त्मकत्वम् इति । तत्र द्रव्यस्याष्यस्यैव किं चित्सादृश्यमिति म नेसि कृत्वा यदि प्रत्यासन्नघन्त रसदृश्यापेक्षया तन्निराहि यते ततः शक्यं प्रत्यासन्नतरपेक्ष या चमस्यापि निराकर्तुमिति मन्यमान श्रद्द । चमो ऽण् सदृशः साधनस्वरूपफलभेदात्कृ चैः। अथ किं चित्सादृश्यं गृह्यते तत् द्रव्यस्यापि मदनित्यं द्रव्य कथमित्यातिधर्मभेदस्तीति पूर्वाभिप्रायविवरणम् । अथ द्रव्यदन्यत्सष्ट शप्तरमस्तीत्यपेक्षिकत्वात्स।दृश्यस्य सुमट शेपे जिते विप्रकृष्टं विसदृशमेव भवति तेन क्रियान्वे कृषिक्षेमव त्र्तिन्यपेक्षिते विप्रकृष्टत्वत्सदनित्यवियुक्तं द्रव्यमसदृशमेवेत्यु थते तथा सति क्रियान्तरमपि दृष्यर्थभोजनगमनद्यवन्तर भादृश्यापेक्षया कृषिक्षेमयोर्विप्रकृष्टत्वादसादृश्यमेवेत्यकारणं स्यात्। अव च ॥ तस्मिन्परममदृश्यं दृश्यते कृषिक्षेमयोः। किं चित्सादृश्यटटिस्त द्रव्येयस्तीत्यनिश्चयः ॥ न चतसद्वमित्युपमानन सधर्यमात्रनमनेन वा सर्वधर्म प्राप्तिरनुमानक्तव्यप्यव्यापकभावनिरपेक्ष ऽयुक्त सर्वपदा इममेकत्वप्रसङ्गात् । तथा चोक्तम् । न च देवदत्तस्य श्यामत्वे थशदतस्य श्यामत्वं भवितुमर्चति । तथा चि। । नगतिबँट गवयं सदृश गव।। प्रक दैश्च फलादीनि न यान्ति विकृतिं क्क चित् ॥ यद्यस्य रणभूतं इष्टं सिद्धे दृष्टन्तधर्मिणि तच्चेत्साध्येषि भूतमिति गम्यते भवति तत्तस्य साधकमिति । अ . Abथकरणयोर व गम्यगमकभावो भाष्यकरभि ' य दो कारQरणः सी । १चना