पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि चिप त्रम् । । २२५ १० अन्यायश्वनेक । । १००१ ९ अर्थवादो वानुपपा- ६२७ अन्यथ ब. पुनः २० तत् । धृतिः । ९१४ ७ अर्थवादो वा। प्रकर ११३९ २३ अम्यो वा स्यत् । णत् ९१२ ४ अपदेशो वार्थस्य । । १५ ८ । अर्थविप्रतिषेधाव ११८० ७ अपनयस्वेकदेशस्य ० ४६ १४ अर्थस्तु विधिशेष ८०३ ८ अपनयात्रा पूर्वस्य । रैव ७४ वा कर्तृसमा- ॥ १९ अर्थाश । ६ अपि ४२२ यत् ३३२ ४ अर्थाय कलqनैकवे १२० २२ अपि वा कारणाग्रहणे शत्वात् । ६५२ ७ अपि वा क्रमसंयो- | ७६३ १ अर्थाभिधानसंयो- गत् । गत् २८४ १ अपि वा नामधेयम्।। ६४६ ६ अणुसन्निधेश्च । ४१३ २३ अपि वा प्रयोगस- ३९५ १ अर्थेन त्यपकृष्येत । मथ्य ११४० १९ अपि व श्रुतिभेदात्। ४२३ १६ अथैकचदेकं वाक्ये० ११०० ५ अर्थेनेति चेत् । ४०८ ३ आप व श्रुतिसंयो ६८५ २ अथैकत्वे द्रव्यगु- ९०६ १२ अपि वा सद्वितीये० णयोः । ९८९ १९ तु तद्धर्मः। १०३८ १ अवतस्वानु जुझां तस्य अप्रकरण २२ १२ अप्रकृतत्वञ्च । ५५ १९ अवियत् । १०३० ३ अप्रयोजकत्वाक ६४ १८ अविद्यमानवचनात् । ६२७ ४ आविभागातु कर्मणः। स्मत् । २५ ६ अप्राप्त १०४२ २३ अविभागानु श्रेषस्य । चानुपपत। ९ ८ अभागिप्रतिषेधात् । ६२ २३ अधिरुचं परम् ६३ १६ अभिधाने ऽर्थवादः। ५६ १९ अविशिष्टस्तु खा: ४११ १२ अभिधानं च कर्म यथः । वत् ५८५ ६ अथै यज्ञसंयोगात् ३०० ५ अयनेषु चोदनम्तरम। ११५७ १२ अशक्तौ वा प्रतीयेरन् । ६८० ९ अर्थलोपादकर्म स्यात्। ११०६ १९ अशामलक्षणत्वाचा ६०८ १ अर्थवादोपपत्तेश्च । । १०३६ २२ अशेषवातु नैवं ९० १२ अर्थबाधो व्य अत्र । |